Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3157 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 19 November 1762 n.s.
Dated 1762 d. 19 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen Gynnare och Riddare.

Hiertelig tacksäjelse för beswäret hos L[andshöfdinge] Tilas. jag trodde för ut att intet stodo at giöra; ferendum, quod non mutandum.

Nolentem trahunt, volentem ducunt fata.

Emedlertid tackar jag för ett specielt wänskaps stycke, och skulle önska mig tillfälle att det aftiena.

Tacka nådig fruen öfwermåttan för lökarne, som woro så wähl bewarade, och sielf tack som så wähl bewarat dem och öfwersändt dem.

de woro alle friska och karske.

jag gratulerar till lilla arfwingen.

förblifwer med oaflåtelig uprichtighet och tacksamhet

Min egen Herres
ödmiuke tienare

Carl Linnaeus

Upsala 1762 d[en] 19 Novemb[e]r.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 348   p.348.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 258-259   p.258  p.259.