Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3159 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 16 November 1762 n.s.
Dated 1762 d. 16 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Högachtad Herre och Riddare
Min gamble Wän och Gynnare

Nu är jag rätt illa utstäld. Alla mine gamble gynnare äro borta; jag har nu ingen att wända mig till. jag saknar sal[ig] Hårleman som altid halp mig i nödens tid. jag har endast en gammal wän uti H[err] Secreteren, sal[ig] Hårlemans wärdigste arfwinge. jag tror, att H[err] Secreteren will hielpa mig, om H[err] Secreteren kan; men man winner ofta genom wänner och wänners wänner, där man sielf ej kan uträtta. Käre hielp mig om det är giörligt denna gången.

Dett är den förtretelige Landsh[öfdinge] Tilas, som altid är contraire mot alla; och som nu fått tillfälle att betala mig för det jag ej warit af hans mening fordom i academien, i stenar &c. &c. &c.

Sedan adels quaestionen blifwit afgiord, har Rådet gifwit Landsh[öfdinge] Tilas veniam consecrandi[a][a] : MS1 <veniam
schecanandi> veniam
consecrandi
öfwer alla nya wap[e]n. jag har utwaldt ett som jag är oändeligen angelägen att få behålla. Det är min lilla Linnaea i hielmen; men i Skiölden 3 fält i swart grönt rödt, de 3 naturens rike; och där på ett i tu hugget äller halft ägg, att beteckna naturen, som continueras och perpetueras in ovo.

Landsh[öfdinge] Tilas har jag corresponderat med, och sökt winna honom med böner, humiliation, och offert af all tacksamhet om jag fingo det behålla.

Linnaea har han lämnat mig i hielmen, men tillägger en hop gycklerie. men i Skiölden förkastar alt och gifwer mig absurderier.

3 fälten får jag ej hafwa för det färg ej bör möta färg; en assumerad hypothesis, som wähl i 50 andra wap[e]n ej är observerad. och ägget får jag ej hafwa för metall i metall, som äfwen så litet är observeradt, och jag kan wisa 100 dylika.

När det 1. intet är för ut brukat. 2 ej absurdt. 3 ej mot bonos mores, kunne han låta mig det äga, och ej swedia alt ludit; det är ju min egen skam om där uti woro fehl.

Han säger det passar ej i Sigill; men det blifwer ju min skada. Med ett ord bara för det jag åstundar, skall det icke ske.

Huru lätt kunne icke han låta det passera då han rådt, och jag icke wille det föllia. Det giör ju ingen skada.

jag ser mig ingen utwäg med honom; jag wet ingen hielp, om ej min gamble gynnare antingen kan hielpa mig sielf äller genom wäns wänner. jag kan ej slippa till Stockholm under starka lästerminen att supplicera hos superos och inferos. Kiäre tag ej illa upp; att jag wågar giöra beswär med denna min bön i nödenes tid; ty jag wet ej hwart jag skall wända mig. Hielp mig, om det är mögligt för sal[ig] Hårlemans skull, för wettenskapernes skuld, för Eder egen ärliga wänskaps skull. Quaestionen är att få behålla mina 3 felt och mitt ägg; och till dess winnande hielpa     

icke alla böner, som kunna utösas,     

all humiliation och adoration,     

all hwad han will åstunda i valuta

Det är mig sälsamt, att han här uti skall agera souverain.

Hälsa nådiga fruen från mig; säg jag supplicerade, att Henne täckes sporhugga sin k[iäre] man för sal[ig] Hårlemans skull, att i denna sak bemöda sig för sin tienare.

Jag förbliver
Min egen Gynnares
ödmiuke tienare

Carl Linnaeus.

Upsala 1762
d[en] 16 Novemb[e]r.

Sedan jag skrifwit förra, får jag Landsh[öfdinge] Tilas swar på min bönskrift med totalt afslag och änteligen slutelig dom; tycker Bror det jag är nogräknad, så krusar han ej länge, för än han slår sönder ägg och gula, och gör äggröra af altsamans; id est, giör mig owärdig til alt samans. Så at jag har ingen utwäg, om ej min enda gynnare kan hielpa mig.

Har wäl Lands[öfdinge] Tilas macht att gifwa hwad märke honom behagas? låt mig det wetta.

Äfter jag ej får bruka det jag så mycket önskar, mån jag då ej kunde få taga det som är på andra sidan af Gref[we] Tessins medaille öfwer mig, som war 3 kronor med diur i en, örter i en och stenar uti en.

Jag wäntar på nästa post att höra min Gynnares swar, om jag har något hopp, äller om jag är ohielpelig.

Hans projekterade, som står på fölliande sida, gör, att altsamans betydar ingenting och blifwer mycket bråkeligt.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 345-347   p.345  p.346  p.347.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 255-258   p.255  p.256  p.257  p.258.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 <veniam schecanandi> veniam consecrandi