Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3166 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 6 November 1762 n.s.
Dated 6 Nov. 1762. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Herre och Riddare.

Foglen ifrån Hans Excell[ence] Palmstierna är Motacilla Rube¬cula, Syst[ema] Nat[urae]. 188. n. 28. Faun[a] suec[ica] 2. n. 260. han fins här i skogarne, mindre allmän, om hösten går han ifrån oss. jag kienner ej de franske namnen på foglar. [— — —][a][a] : MS1 [part of the letter omitted
by Bergius
]

Praemium fick jag genom wår Minister i Petersborg; hans son förde dem öfwer till mig. Det är hederligt, att ock wåra få nogot med af deras gulläplen.

Om Kongl[iga] Academien någonsin kunne få de prägelen, som slogs öfwer mig för några åhr sedan, så war gunstig och lätt mig där af slå några för min egen räkning. Min fader, Eder Morbroder den stora Hårleman slog första stämpelen; hans Excellence lade andra reveren med illustrat till; Då jag bad mig lof få slå några där af, hade Ferman behållit stämpelen, under praetext att han den aldrig fått betald, och at jag borde gifwa ett par 100 plåtar om jag wille hafwa honom äller ock betala hwar p[en]g[e]n 4dubbelt; intet thera hade jag då råd till.

jag förbl[ifwer] med oafl[åtelig] estime
H[err] Riddarens
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[en] 6 Nov[embris]
1762.

upSUMMARY

Linnaeus tells Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] that the bird from Nils PalmstiernaPalmstierna, Nils (1696-1766).
Swedish. Baron, diplomat, chancellor of
Lund University. Correspondent of
Linnaeus.
is Motacilla Rubecula, [Linnaeus refers to Systema naturae, 188. n. 28. Fauna Svecica 2. n. 260]. It can be found here in the woods, not so common, leaves in the autumn. Linnaeus does not know French names on birds.

Linnaeus has received the award through the Minister in St Petersburg [Mauritz PossePosse, Mauritz (1712-1787).
Swedish. Baron. Swedish envoy at the
Russian court. Governor of the province
of Älvsborg. Correspondent of
Linnaeus. Correspondent of Linnaeus.
]; his son [Nils PossePosse, Nils (1739-1811).
Swedish. Lord Steward at the Swedish
court. Son of Mauritz Posse.
] brought it. It is honourabe [of the Russians] to share “the golden apples” [with the Swedes; Linnaeus means, that he has received a price of 100 “ducats” from the Imperial Academy of Sciences of St Petersburg, Imperatorskaja akademija naukImperatorskaja akademija nauk,
Imperial Academy of Sciences

Russian. Imperial Academy of Sciences of
St Petersburg, founded in 1725. Its
publications are Commentarii
Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-14 (1726 -
1744/1746 [i.e. pub. 1728 - 1751]) and
Novi Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-20 (1747/1748 -
1775 [i.e. pub. 1750 - 1776]).
].

If the academy should get the dies used for medals on Linnaeus he would wish to have some copies for his own use. Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
made the first die; his Excellency [Nils Palmstierna] added the second reverse. Daniel FehrmanFehrman, Daniel (1710-1780).
Swedish. Royal medallist at the Mint
[Myntet] in Stockholm.
had retained the die and, when Linnaeus had asked for some copies, said that he had not received payment and suggested that Linnaeus should pay, which he could not afford at the time.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 589). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 342-344   p.342  p.343  p.344.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 253-254   p.253  p.254.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [part of the letter omitted by Bergius]