Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3167 • Otto Frederik Müller to Carl Linnaeus, 4 November 1762 n.s.
Dated 4 Nov: 1762. Sent from KÝbenhavn (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Danish.

Velbaarne, Höijlúrde Herr Archiater,
Höijstúrede Velÿndere!

Det vilde vúre mig en overmaade Fornoijelse, hvis ieg er saa lykkelig at frembringe noget til deres Velbehag : Uvis paa, om dette Moos var phascum acaulon, og, hvis saa var, i det Haab, at kunde forvisse deres Velbaarenhed om, at det har Calÿptrú og Stamen, opsatte jeg medfölgende Efterretning.

ieg har ikke uden ved Herr Archiatern vildet insinuere det Kongelige Academie dette Røn, at De, som Kiendere og min Velÿndere førrt gunstigst kunde forandre deri, hvad der syntes nödvendig. Nogle exemplarer deraf følge; ieg ønsker allene, at et individuum, maatte endnu ved Ankomsten have Operculum som ieg omtvivler. ieg er saa dristig at medsende nogle mig ubekiendte Planter: den forrige Convol: og Bromus vare formodentlig bekiendte. Hvilken glúde for mig, om nogen af disse er nÿe! ieg er wis paa, om den ene er Lichen stÿgius; peltú haver den men farver ikke Vandet.

Et gunstigt Svar af Herr Arehiatern forsikrer mig om det og meere, nemlig: at ieg maa have den úre framdeles at núvne mig med störste Høijagtelse og en fuldkommen Hengivenhed

Velbaarne Høijlúrde Herr Archiater!
Min høijstúrede Velÿnderes
beredvilligste og úrbødigste Tienere
O[tto] F[ridrich] Müller.

d[en] 4 Nov[ember] 1762.
Kiøbenhavn

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 312-313). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. ďAf Linnťs brevvexlingĒ (1871), p. 439-440   p.439  p.440.