Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3196 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 16 January 1763 n.s.
Dated 16 Jan. 1763. Sent from Lohajae (Yemen) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Lahája (den första el[le]r nordligaste stad i rika Arabien
belägen 15 grad. 42 min. norr om linien) d[en] 16 Jan[uari] 1763.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af
Kongl. Nordstjerne orden

D[en] 29 December förledit år landstego wi här i lyckliga Arabien, sedan wi efter erhållen befallning drögt i Cairo en 9 månader, och sedan wäntat på skepp i Suez (öfwerst opp i röda hafwet) en månad och i Gidda (hamnen närmast till mecca) en och en half månad. I Suez och Gidda har jag nästan intet wunnit i botaniquen. All mark deromkring är öde, naken, obrukad. Marken grönskar litet i regntiden, men den föll ej in i min tid. Par nya örter på hwardera stället kan jag ej anse för betydeligt. Men af snäckor och sjödjur vermes mollusca fann jag åtskilliga nya i Suez, och mer än 80 slags nya species fiskar der och i Gidda. Jag har sedt öfwer 130 slags fiskar i röda hafwet (Nantes inberäknade) och är wiss på att än många doldt sig för mig.

Här i landet är säkerhet och sedigt folk, aldeles som man beskrifwer rika Arabien hos oss. Man botanicerar här med trygghet äfwen på ödeorter, som faller mig nog nytt och fägnesamt före, sedan jag i Aegyptens öknar alltid måst se röfware och örter tillsammans. Europaeer och alla främmande, men ällramäst de förra bemötas här med mycken höflighet, och gouverneuren här har flera gångor erbudit sig att bispringa oss i hwad wi behöfwa, äfwen om wi wille hafwa pengar af honom. Kanske att det endast är complimenter sedan man märkt att wi ej wilja wara någon till last, men det är dock altid prof på bättre seder än främmande måste röna i Aegypten.

Denna ändan af Yemen el[le]r rika Arabien är öde liksom det land, det mot norr gränsar, till. Man har här endast en stad för sjöns och handels skull, här och der några trägårdar, der sött watn finnes. Men en 2 a 3 mil mera i söder begynner det grönskande fruktbara landet, der jag redan gjordt några excursioner och funnit ej allenast åtskilliga indianska örter, utan ock flera nya species och genera än jag förmodat sedan jag sedt Aegyptens örter och så nära släkta climat. Ger Gud hälsan så hoppas jag mycket af detta land, der man får naturalisera med trygghet der man har heta öknar utomkring och kalla berg ini landet och liksom flera climater tillsammans.

Gud ske lof här till dags har jag öfwer min egen och flera andras förmodan haft starkaste hälsa bland alla mina reskamrater, och den tiden nalkas, då jag kan begynna tänka på återkomsten till Fäderneslandet och Herr Archiaterns umgänge, som jag oupphörligen saknar och efterlängtar.

Frö hoppas jag kunna skicka härifrån öfwer Suez Cairo Alexandria och Livorno så att de ej behöfwa passera linien. Men ännu har jag ej fyllest 30 slag, som ej lönar mödan att skicka förn de få flera kamrater.

Herr Archiatern beder jag hafwa den godhet, då något bref kommer från mig att berätta genom något bud min Far i Stockholm, om han lefwer, och mina bekanta i Upsala, hwar jag wistas och hwad min resa, avancerar. Jag skrifwer de flästa bref till Herr Archiatern, och då jag tänker att wid så lång wäg och så owiss post flera bref kunna förloras. än framkomma, så har jag ej lust att på måfå skrifwa många. Af Herr Archiatern har jag ej fådt i Constantinople mer än brefwet af d[en] 30 Jun[ii] 1761 och i Aegypten ej mer än det af d[en] 2 Febr[uarii] 1762, fast jag deraf ser att Herr Archiatern afskickat flera. Om Herr Archiatern får detta, så utbeder jag mig bref addressert till Constantinople, hwilket förmodel[igen] derifrån lär sedan komma att afgå till Bassora i Sinu persico.

Med all wördnad lefwer och dör
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
Pet[rus] Forsskål

[a][a] : MS1 [on f. 255v.] Jag har sedan besinnat mig angående fröna och skickar dem dock nu med detta bref aux messieurs Clement & Dverhagen a Livorne. Herr Archiatern wet att det är på Hans Danska Maj[estä]ts befallning, och att Hans Maj[estä]t will besynnerl[ige]n nådigt anse om H[err] Archiatern deremot från Upsala Trägård meddelar Prof[essor] Oeder i Copenhagen andra frön. De som jag nu afskickar äro följande:

N°
317. Dolichos cuneifolius
318. ignota dioica vel potius arab. Arua.
319. Solanum. Sodomaeum?
320. Cleome gynandra
321. Bunias char. orientalis
322. Sida cordifolia
323. Phaseolus ch. radiati.
324. Cassia. Senna? foliis sexjugis
325. Datura metel
326. Lathyrus * terniflorus
321. Aristolochia ch. serpentariae fere och här botemedel mot ormbätt.
156. Sesamum indicum
328. Rhocama prostrata. nov. genus.
329. ignota. arab. Resecht errai
330. Achyranthes aspera indica
331. *Cadaba rotundifolia. nov. genus.
332. Thymus pulegioides?
204. Antirrhinum aegyptiacum
270. Rumex aegyptius
333. Croton * villosum
334. Jussiaea * edulis
335. * Cadaba glandulosa. ejusd. gen. ac. 331.
336. Cucumis Dudaim.
337.* Digera arvensis. nov. gen.
338. Elaeagnus? articulatus. an nov. gen.
339. Momordica balsamina
340. Cucumis aegyptius Katte diversa ab Abdelavi Alpini.
341. Solanum incanum?
342. Pisum? Aegypt. Befille.
343. Croton lobatum
344. Corchorus aestuans
345. Dolichos? arab. Kavar.
346. Acanthus * crepitans
347. Panicum italicum?
120. Holcus saccharatus.

Ö de med * teknade äro nya. De äro mäst alla från Arabia felici.

[b][b] : MS1 [on f. 255v.] Från H[err]ar Clement och Dverhagen låter jag addressera dem till H[err] Secr[etair] Wargentin i Stockholm.

Det äro nog få fröslag denna gång, men kanske det kan dröja förlänge, förn jag härnäst får tillfälle att afskicka några.

Från Mocka tänker jag eljes och framdeles kunna nyttja denna wägen och evitera linien.

verte iter[um]

[c][c] : MS1 [added in the margin of f.
255r.
]
Detta bref går med skeppslägenhet hela röda hafwet oppföre öfwer Gidda och Suez och sedan öfwer Cairo, Alexandria, Livorno, så framt det reser med lycka. Från Aegypten har jag inskickat till Danmark tryckfärdiga characterer på alla nya naturalier jag till den tid funnit, jämte en flora Alexandrina och flora Cairina. Gud[d][d] : MS1 [added in the margin of f.
254v.
]
gifwe att inga afundsjukas föreställningar må innehålla dem i min frånwaro. Herr Archiatern gör mig mycken ynnest, om H[err] Archiatern täckes genom någon sin bekant i Danmark yrka på att det må tryckas snart.

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
writes that on 29 December 1762 the expedition finally reached Arabia felix after nine months in Cairo, one month in Suez and one and a half months in Gedda, the harbour nearest to Mecca. From a botanical point of view, the months spent in Suez and Gedda have been fruitless. The ground is waste, barren and uncultivated. The sea was more generous: Forsskål found many new species of conchylia, worms and molluscs in Suez and more than 80 species of fishes. In the Red Sea he saw more 130 species of fishes.

Arabia is a safe country. Europeans are treated well and politely. The governor has offered his assistance, if needed.

The north of Yemen is barren but the south is green and lush, and Forsskål has already found new species and genera there.

Forsskålís health is perfect. He is looking forward to returning home and seeing Linnaeus again.

His collection is still limited; a later dispatch will pass Suez, Cairo, Alexandria and Livorno.

Forsskål repeats his plea to Linnaeus for information of his whereabouts to his father [Johannes Forsskål] and to his friends in Uppsala Forsskål received only one letter from Linnaeus in Constantinople, that of 30 January 1761 [this letter has not come down to us], and one in Egypt, that of 2 February 1762 [this letter has not come down to us]. From these letters Forsskål can see that Linnaeus has written more. Letters to Forsskål should be sent to Constantinople from where they are forwarded to Bassora.

P.S.1. Forsskål has changed his mind and is enclosing the seeds in this letter to Clement & DverhagenClement & Dverhagen, .
Firm, Livorno. Correspondent of
Linnaeus.
in Livorno [a list of thirty seeds follows, fol. 255v]. Linnaeus can please the Danish King [Frederik VFrederik V, (1723-1766).
Danish. King of Denmark. Reigned
1746-1766.
] by sending seeds to Georg Christian OederOeder, Georg Christian von
(1728-1791). German/Danish. Botanist
and economist. Studied under Albrecht
von Haller in Göttingen and became
professor of botany at Copenhagen.
Minister of finance for Norway. Started
the publishing of Flora Danica.
Correspondent of Linnaeus.
, in Copenhagen.

P.S. 2. Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
is the addressee of the letter.

There are few seeds this time, but maybe it will take some time before Forsskål will have the opportunity to send anymore.

Later on he will use the possibility to communicate from Mocha. This letter will go by ship up the Red Sea, to Gedda and Suez and then via Cairo, Alexandria, Livorno, provided it will go well.

P.S. 3. Forsskål has sent a manuscript to be published in Denmark. It contains a description of all the new species he has found and a flora from Alexandria and another from Cairo. He wants Linnaeus to use his personal contacts to help him have this done without the interference from jealous colleagues.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 254-255). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 159-161   p.159  p.160  p.161.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [on f. 255v.]
b.
MS1 [on f. 255v.]
c.
MS1 [added in the margin of f. 255r.]
d.
MS1 [added in the margin of f. 254v.]