Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3206 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 1 January 1763 n.s.
Dated 1763 d. 1 Januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to Åkerö (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Majts och Riksens Råd,
Praesident, Öfwerste Marschalk, Gouverneur,
Academiae Canceller, Canceller af Kongl. M[aj]ts Orden

Min anniversare högtid får jag åter i dag fira till Eders höggrefl[ige] Excelllences åminnelse, som fört mig utur armode, såsom Moses fordom förde Israels barn utur träldomens AEgypten in i det sälla Canaan.

Så länge jag äger någon olia i lampan, skall min tacksamhet aldrig uphöra att af innersta hierta önska Eders Excelllence all sällhet, och prisa Eders Exellences för all den lycka jag här i werlden fått hugna mig af.

Den Allmächtige, som regerar alt, giöre detta åhr för Eders Excellence sält, gifwe Eders Excellence krafter och hälsa i de tilltagande åhren, och beware Eders Excellence här efter, som alt hit in till, ifrån alt ondt.

Eders Excellences wänner hafwa sedt med så stor hugnad, som owänner med afwundsiuka, huru den All[igémächtige fört sielf Eders Excellence med sin mächtiga hand, att sjelfwa afgrunden ej kunnat wäta ett enda hår på Eders Excellences hufwud.

Om någonsin någon dödelig seglat oskadd öfwer de största haf i de starkaste stormar, har wisserligen Eders Excellence warit den samme. Den Allmächtiges hand som förer sine har dock låtit Eders Excellence få hugna sig af en lugn hamn, med behållit skepp och gods, wid hwilken Eders Excellence får sitta under sitt Fikone träd och betrackta denna werldens sällsamma lopp och prisa den oändelige Guden, som förlänt Eders Excellence klarare ögon, att se Hans macht och wishet, än någon annor i werlden.

Lyckelig den som får sitta wid Eders Excellences fötter och höra Eders Excellences betracktelser om den store Gudens regering, werldenes lopp, menniskiors swagheter &c.; af hwilka jag skattar mig lyckelig hört något.

Jag lefwer till yttersta andedrächten och i sjelfwa grafwen

Eders höggrefl[ige] Excelllences
underdånödmiuke
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1763
d[en] 1 januarii

Kongl. Majts högstbetrodde man, Riksens
Råd, Praesident, Ofwerste Marschalk,
Academiae Canceller, Canceller af K[ong]l. M[aj]ts Orden,
den högwälborne Grefwe
H[err] Carl G[istaf] Tessin
Nykiöping
Åckerö

upSUMMARY

Linnaeus writes a New Year letter to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
, praises him and expresses his gratitude and wishes him every happiness in the New Year.

Linnaeus points out that Tessin has experienced both good and bad times, but the almighty God has watched over him and Linnaeus assures him of his loyalty and the value he places on his friendship.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 26). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Ställningar och förhållanden (1859), p. 16-17 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 69-70   p.69  p.70.