Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3216 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 February 1763 n.s.
Dated 1763 d. 8 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen K[iäre] Broder

Till Professor artis Veterinariae är säkerligen H[err] Blom rätt fallen, om han will det emottaga. Aldrig i werlden winnes afsichten, om den det får ej är underbygd rätt wähl i natural historien. Skulle han intet willia det emottaga, så tror jag mig där till skaffa rätt tienligt subject, som skulle wara i stånd att hedra sig i den saken. Men hwad lön får han, sedan han kommer hem?

de 2 andre äro swårare att få, som städse skola blifwa wid den wettenskapen, utan att se för ut hemma, hwad de skola få då de återkomma.

Skola de få 600 livers, och af dem deponera 400 för information och underhåll hos mästaren, liksom gesäller i andra wettenskaper äller lärgossar; då lärer det blifwa swårt att få någon som duger. Det kunne ändoch winnas om de sågo säker emploje för framtiden.

lätt mig få nästa post något utförligare att jag må swara med. samma post. jag förbl[ifwer]

Min egen H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[en] 8 febr[uari]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Carl Magnus BlomBlom, Carl Magnus (1737-1815).
Swedish. Studied in Uppsala under
Linnaeus 1755-1763. Provincial physician
in Dalecarlia. Correspondent of
Linnaeus.
is suitable for the position of professor of veterinary medicine, if he wants to have it. However, that position requires good knowledge of natural history. If he declines, Linnaeus thinks that he could find somebody else. Linnaeus asks what salary Blom will get when he returns.

The other two young men, meant to be sent abroad to learn veterinary medicine, will be harder to find, especially as you cannot tell them in advance what their conditions will be when they return. In addition, Linnaeus thinks that the amount mentioned for their training, 600 livres each, is so small that it is unattractive.

Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to send him more information about the proposed plan.

upMANUSCRIPTS

a. draft (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 105-106   p.105  p.106.