Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3221 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 March 1763 n.s.
Dated 1763 d. 29 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min K[iäre] H[err] Broder.

Uti Min K[iäre] B[roder]s af d[en] 24 sistledne täckes M[in] K[iäre] Br[oder] begiära witnesbörder om H[err] Magister Hernquist och des Adjuncts framsteg i wettenskaperne som förnämligast röra Medicinen och Historiam naturalem, Anatomien, Materiam medicam, hwilket jag communicerat med Mag[ister] Hernquist.

Hwad Mag[ister] Hernquist angår, så har jag tillförene intygat om hans wettenskaper; att han är en af de bäste wij nu äga i natural Historien; han har hört noga Materiam Medicam, Diaeten, Historiam Morborum. Äfwen har han hört och sedt Anatomien så att han äfwen där uti är ingalunda peregrinus. jag har ock på min ähra försäkrat att utom D[octo]r Fagraeus, Hernquist och Falk wet jag ingen till denna beställningen tienlig. M[agister] Hernquist har den egenskapen, som få äga, att med outtrottelig flit och arbete penetrera hwad wettenskaper han begynner. Är Kongl[ig] Collegium angeläget att få en man som här uti skall med tiden lysa, wet jag ingen utom honom och D[octo]r Fagraeus. Mag[ister] Hernquist war på mitt tillstyrkande i stockholm att M[in] K[iäre] Br[oder] måtte sielf få försöka honom och märka att han woro en solid man.

jag har sökt upmuntra och tillstyrka honom mera för wettenskapens upkomst än för afseende på hans egen utkomst. Många här hafwa undrat att han welat emottaga denna beställning och haft compassion med honom. Han är ännu nögd att få denna post, men lägges honom många obstacler i wägen, är jag rädd att han den mister; Han bör ock wärkeligen sökas och ej söka.

Kan Kongl[ig] Collegium få någon bättre, håller jag före, att den bör antagas. At den intet fins, där om är jag försäkrad; men om någon winner mer credit, må han den hafwa; nog får M[agister] Hernquist utwäg på något annat ställe. Har han fått tiensten, hwarföre skall han sedermera söka sig recommendationer och testimonia? har han icke; huru kan jag då antyda honom lägga sig på chirurgien? Har jag felat i det witnesbörd, så examinera honom sielfwe, och sluta där af om jag sagt för mycket.

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[en] 29 Martii

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
has asked Linnaeus to send him some information about the qualities of the two veterinary students, who could be sent abroad on a scholarship for more extensive training, regarding their knowledge in medical matters.

Linnaeus has already given his opinion about Peter HernqvistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
, and he repeats it in very positive words. Hernqvist is, together with Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
and Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
, the only suitable candidate for this scholarship. Hernqvist is one of the best in natural history and well advanced in materia medica, dietetics and diagnostics. He is well oriented in anatomy, and he is a very industrious and diligent researcher. Bäck has already met him.

Linnaeus has tried to make Hernqvist more interested in science than in his personal income. Many have been surprised that he is interested in this scholarship, but he is contented. However, if he finds too many obstacles, he may lose interest. Collegium medicum should offer it to him, not ask him to apply for it.

If Collegium medicum finds another man, that person should be chosen. Hernqvist will manage elsewhere. However, Linnaeus strongly recommends him and asks Collegium medicum to examine Hernqvist as it will and reach a decision.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 110-111   p.110  p.111.