Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3224 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 March 1763 n.s.
Dated 1763 d. 22 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
M[in] K[iäre] Broder.

Min K[iäre] Broder täckes i sitt sista af d[ie] 21 Martii anmoda mig att föreslå af de 2 sökande till Adjuncturen uti arte veterinaria dem jag för min dehl finner där till bäst fallen.

Hellstenius är tämmelig för sig kommen uti Scientia naturali, är beskedelig och stadig samt expedit, men har ej den krops styrka som den andre; är ock förmögen, hwilket Mag[ister] Hernqvist mäst bekymbrar, att han därföre torde en annor gång ändra sig.

Falander han är wähl ej så mycket för sig kommen i studier, men mycket stadig, fattig, stark och äfwen tilltagsen, hos hwilken man mindre befarar att han med tiden torde ändra sig.

H[err] Mag[ister] Hernquist är lika nögd hwilken Kongl[ig] Collegium täckes antaga. H[err] Magistern är doch nögdast med Falander.

Sedan jag nu begynt så mycket tröttna, har jag anhållit hos Hans K[onglig] M[ajestä]t om tienste frihet i min tid; som mig nådigst är bewilliat. Äfter Riksens högl[ärde] ständers recommendation att få accordera tillböd jag först Solander, och antydde honom i julii monad att wara hemma till d[en] 1 october, han icke allenast intet kom, utan skref på slutet af november, att Herrarne i London ärnade gifwa honom lön, för betiening i Museo Britannico; jag måste altså accordera med min son, då jag emedlertid giör tiensten för honom, medan han reser och widare evertuerar sig.

jag har försökt radix Quassiae emot Upsala febrar, och hon är makalös.

förbl[ifwer]
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[ie] 22 Martii

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
has asked Linnaeus to state his opinion about which of the two applicants for the training in veterinary medicine is more suitable.

Anders HellsteniusHellstenius, Anders
(1741-1793). Swedish. Vicar of Tunhem.
Donator of a scholarship to the
veterinary college in Skara.
is rather good in natural science, nice and steady, but he is not as strong as required. In addition, he has private means.

Håkan Sven FahlanderFahlander, Håkan Sven
(1738-). Swedish. Student in Uppsala
1761, went to Lyon for studies in
veterinary medicine.
is less prominent in his studies, but he is physically better and more courageous. You need not be afraid that he will change his mind later on.

Peter HernqvistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
is quite satisfied with either one of them, but he prefers Fahlander.

Linnaeus has grown tired of his position as professor and has asked to be dismissed. He had got the right to suggest a successor, and for that purpose, he had written to Solander last summer and asked him to return to Sweden during the autumn. Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
had not come but had answered in November that he had been offered a position at the British Museum, so he was not interested. Now, Linnaeus has to make a deal with his son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
], and continue himself while his son travels and finishes his studies to make him quite competent.

Linnaeus has tried radix Quassiae as a medicine against the fever in Uppsala, and it has proved very effective.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 109-110   p.109  p.110.