Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3229 • Carl Linnaeus to Christopher Henrik Braad, 15 March 1763 n.s.
Dated 1763 d. 15 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Norrköping (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Högachtad H[err] Supercargeur.

Den upmärksamhet H[err] Supercarg[euren] allestädes haft ospard; den wänskap H[err] Supercarg[euren] mig städse wisat, har jag sökt med wördnad bemöta i mine ringe skrifter, och med tacksamhet ärkienna. Utbeder mig äfwen få niuta den framdeles.

Då ostindiska skeppet senast war wid Cap[ut] b[onae] spei, täcktes H[err] Gouverneuren därstädes med en Herre sända mig några frön &c.; så snart jag det fick höra skref jag till samme H[err] Supercargeur, som berätta sig lämnat det sända uti min gunstige H[err] Supercargeurs händer, som resan destinerades hit till Stockholm och kanske Upsala. Med mycket corresponderande har jag änteligen förnummit, att H[err] Supercargeuren skall wara i Nordkiöping och snart stiga i brudstolen, hwar till jag af alt hierta önskar mycken lycka och wälsignelse.

Skulle H[err] Super cargeuren täckts emottagit förenämnde paquete, är min ödmiuka bön, att H[err] SuperCarg[eur]en täckes sända det genom posten på Upsala att såningstiden ej går mig utur händerne, då jag emot cavalliers parolle, försäkrar att återsända postp[en]g[a]r.

Den obligation jag älliest här igenom inlöper hos H[err] Super cargeuren, skall jag med all wördnad ärkienna.

förbl[ifwer]
Edel och Högachtad H[err] Super cargeur[ens]
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[ie] 15 Martii

Edel och Högachtade Herren
H[err] Super cargeuren Braad Nordkiöping
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus opens the letter with his best thanks to Christopher Henrik BraadBraad, Christopher Henrik
(1728-1781). Swedish. Supercargo of the
Swedish East India Company.
his observations which are always interesting.

Linnaeus writes that he has heard that Braad had sailed from the Cape of Good Hope bound for Stockholm or Uppsala and that the Governor at the Cape [C. Rijk Tulbagh Tulbagh, C. Rijk (1699-1771).
Dutch. Governor at the Cape in 1751. He
sent plants, bulbs and seeds to Linnaeus
in 1761. Correspondent of Linnaeus.
] had sent a parcel for Linnaeus. Linnaeus writes that he has learned that Braad is soon to get married in Norrköping and sends his congratulations [Braad married Maria Christina BraadBraad, Maria Christina
Swedish. Wife of Christopher Henrik
Braad, born Westerberg.
].

Linnaeus kindly asks Braad to send him the parcel as soon as possible as he is anxious not to miss the sowing time.

Linnaeus promises to pay Braad’s expenses for postage.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Helsinki, National Library of Finland, H MS Coll. 29.3, C. H. Braad’s archive). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 294-295   p.294  p.295.