Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3236 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 March 1763 n.s.
Dated 1763 d. 1 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater

Uti mitt förra nämde jag att till Professionen Veterinariam woro allenast 4 personer i riket som jag kiände, att där till föreslå; men att jag icke wiste om någon af dem hade lust den samma antaga. Uti M[in] Br[oders] senaste anmodas jag tala med de närvarande där om, det jag och giort.

1. Doct[or] Fagraeus i Alingsåhs är frånvarande. Han woro odisputabelt den tienligaste, och har redan lagt sig något på samma wettenskap. Men som han redan är etabilierad, så tror jag wähl icke att han där till kan förmås; hälst det berättas att han är mycket uxorius och får ej wara från sin fru ett par dagar, mycket mindre att resa ut, då dett ankommo på åhr.

2.o Mag[ister] Hernquist woro den jag tycker skulle lämpeligast winnas. Dett är en man, som aldrig släpt någon wettenskap, med mindre han henne penetrerat, då han begynt. Min Br[or] kan resonera med honom i hwad wettenskap M[in] Br[or] behagar, så skall han allestädes höra att han är karl och har Professors studier. Han har på några åhr hört Diaeten, Chemien, Materia Medica, Natural historien till hela sin wid, Botaniquen, Systema morborum &c.; jag måste tillstå att jag icke sedt hans like att tränga sig igenom de hårdaste wettenskaper; så att jag är säker, det han woro karl att lära det som är upfunnit och sedan bygga hela wettenskapen på ren grund. Alla berömde honom för mig i förstone, men hans exterieur och tystlåtenhet giorde att jag ej trodde honom wara sådan, för än jag haft honom hos mig ett åhr. Tala med honom, så skall M[in] Br[or] finna att jag sagt alt för litet om hans merite.

3. Falken har säkert alla partier, som fordras, men kan ej resolvera sig där till.

4. Blom har aldeles resolverat sig att intet emottaga denna post; ty han har offert på 3000 d[a]l[e]rs lön, och säkert kan han giöra sig utom lika dosis; så att han giorde oförståndigt om han togo incertum pro certo.

jag sänder altså H[err] M[agister] Hernquist öfwer att M[in] Br[or] kan språka med honom; jag har styrkt där till, alt hwad jag kunnat.

Wettenskapen bör byggas å nyo; ty här tills är hon i tiokt barbarie; att det må ske fordras

1. Att man skall lära af andra hwad som är bekant i wettenskapen, så att man noga wet des närwarande ställning.

2. bör Diaeten för hwart slags Boskap byggas på det, som hwario tienar till föda äller icke. ty andra wäxter ätas och andra försakas af kor, andra af Hästar, andra af getter.

3 Pathologien äl[le]r caussae morborum härröra af errore diaetae, som än ej är utrönt.

4 Semiotica morborum är något redan uplyst, men mycket återstår

5. Materia medica måste blifwa så different för hwario slags diur, som wäxterna att ätas och försakas äro differente

Deras nu warande Medicamenta äro composita, tagne äfter menniskiors medicamenter, altså mycket osäkra.

Med ett ord ett tiokt barbarie i närwarande lius af wettenskaper; men kunne uplysas om där till kommo en fullkomen karl, som hade nog insicht i naturen; ty utan han kiänner den, så blifwer pankaka af alt samans, liksom det gått hit in tills, och då hielper intet god willia. Där till fordras en karl, som med idoghet kan tränga sig igenom, och sätta wettenskapen i reputation annors mister det aldeles crediten.

jag förblifwer
Min K[iäre] Broders
hörsamste tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[en] 1 Martii

upSUMMARY

Linnaeus has talked more with the four persons mentioned in his previous letter to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
[Linnaeus to Bäck, 16 February 1763Letter L3212]. Linnaeus reports the result.

Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
lives in Alingsås. He would be the most suitable, and he has already showed some inclination to this science. However, he is already married, and he does not want to be away from his wife more than a few days. He cannot be persuaded to be away for several years.

Peter HernqvistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
is the one that Linnaeus suggests. Linnaeus praises him as one of the most interested and industrious students he has had. Everybody had praised him to Linnaeus at first, so that Linnaeus did not believe them, since Hernqvist was rather taciturn, but after having had him as a pupil for a year Linnaeus is of the same opinion.

Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
has all the necessary qualities, but he cannot decide to go.

Carl Magnus BlomBlom, Carl Magnus (1737-1815).
Swedish. Studied in Uppsala under
Linnaeus 1755-1763. Provincial physician
in Dalecarlia. Correspondent of
Linnaeus.
has declined the offer, since he already has been offered a position with a salary of 3,000 daler.

Linnaeus will ask Hernqvist to go to discuss the matter with Bäck.

Linnaeus gives a short list of requirements of what must be done to veterinary medicine. It includes dietetics, diagnostics and materia medica, different for each kind of animal. The medicines that imitate those used for humans are very unreliable.

Linnaeus describes the present state of veterinary medicine as barbarism. However, if somebody could penetrate all aspects of what nature requires and offers, it can be lifted and get the reputation it needs.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 107-108   p.107  p.108.