Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3242 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 18 April 1763 n.s.
Dated 1763 d. 18 April. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre och Riddare.

Äfter Min Herres befallning då Wettenskaps Societeten d[en] 16 sistledne war tillsamans, föreslog jag H[err] Willson på Min Herres tillstyrkande till Ledamot, som äfter något delibererande blef antagen, det M[in] H[erre] täckes föreständiga honom, att då han sielf där med är nögd, får hans namn immatriculeras. [— — —][a][a] : MS 1 [the end of the letter
omitted by Bergius
]

Min Herres Riddares
ödmiuke tienare
C[arl] v[on] Linné

Upsala 1763
d[en] 18 April[is]

Aldrig mins jag när som jag skref detta om öhl, men hwart ord är mitt, och jag har aldeles upsatt dett samma; det skall wara mig en ähra, att det införes i handlingarne, jag finner ej något där uti att ändra äller förbättra.

C[arl] v[on] Linné

upSUMMARY

Following advice from the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
], Linnaeus had proposed Benjamin WilsonWilson, Benjamin (1721-1788).
British. Physicist and chemist. Portrait
painter.
for membership of the the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
], which then has elected him a member.

P.S. Linnaeus says that he can not remember having written an article on beer, although he recognises every word as his own, and is pleased to see it published in the academy transactions. [Linnaeus refers to his "Beskrifning om öl"Linnaeus, Carl "Beskrifning
om öl", Almanach för
året efter wår
Frälsares Christi födelse,
1749. Til Stockholms horizont

(Stockholm, 1748). Soulsby no. 962.
, republished in "Anmärkningar om öl"Linnaeus, Carl
"Anmärkningar om
öl", KVAH 24 (1763),
52-59. Soulsby no. 965.
as an appendix to Jacob Faggot’s "Förbättring på dricks-profvare"Faggot, Jacob
"Förbättring på
dricks-profvare", KVAH 24
(1763), 45-52.
].

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 373). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 348-349   p.348  p.349.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 259   p.259.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1 [the end of the letter omitted by Bergius]