Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3243 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 18 April 1763 n.s.
Dated 18 Apr. 1763. Sent from Betelfaki (Yemen) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Betelfakî i Jemen el[le]r Arabia felici d[en] 18 Apr[il] 1763.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[ige]
Nordstjerne Orden.

Sedan jag länge längtat efter Bref från H[err] Archiatern fick jag för några dagar sedan den hugnad att inhändiga det af d[en] 15 Jun[i] 1762. Det förra med Wallerii crisis i har jag ej fådt, det jag rätt förtryter. Det skulle högel[ige]n roat mig att se hans nya angrep. Kunde jag än få dem i ett annat bref, och andra dylika oppositioner, wore wäl.

Herr Archiaterns bref har kommit öfwer Cairo Suez Gidda sjöledes till Ghodéide här i Jemen el[le]r Arabia felici.

Nu känner jag genus Opobalsami; trädet är i Jemen. Men folket wet här ej samla Balsam deraf. Jag får ej i privat bref meddela decouverter. Jag will från Mocca, dit wi i dessa dagar w[ill] G[ud] resa, göra det i ett bref sub sigillo volante till Dannmarck. Så mycket kan jag säga: det är ej pistacia, ej Lentiscus, utan ett af Browns genera, och får der de aldranaturligaste släktingar i de förr determinerte species ejusdem generis.

Herr Archiatern beder jag hjertel[igen] att ej räkna på den mödan att skrifwa mig många bref, och att altid anse och förmoda hälften deraf förlorad på deras resa. En som är så långt skild från Europa, har en obeskrifwel[ig] fägnad, då han kan få en rad från den, man så högt älskar och wördar, som jag af uppriktigt hjerta gör med Herr Archiatern. Jag måste bedja om bref på bägge wägar, öfwer Livorno till Alexandria och öfwer Constantinople till Bassora, owiss hwilketdera kan lyckas bättre.

Zygophyllum proliferum, måste wäl wara bland Roques frön, ty den är copiosissime wid Alexandria.

Att H[err] Archiatern ej, om icke sent fådt de första mina Aegyptiska frön, undrar jag ej på. De gingo till Constantinopel, och ha derifrån åter blifwit skickade sjöleds till Livorno. En skräckel[ig] omwäg. Det war rätt skada och harm. En senare centuria skickade jag i Julio 1762. från Cairo immediate till Livorno med starka recommendationer. En del af de första ignota har jag sen lärdt sjelf känna i Aegypten, e[xempli] g[ratia] 83. Mesembryanth[emum] nudiflorum, 152. Carum carvi, 154. Zygophyllum novum de sertorum mihi. 159. Anethum 161. Nigella 175. Daucus carota 179. Melia azedarach 189. Carduus Mariae vel Syriacus. 193. Trifol[um] alexandrinum 194. Ammi officinale.

Suaeda nov[vi] gen[eris] kan wäl hända är Lerchéa Halleri. Hela habitus tyks mig gå från Chenopodia. Alla species äro summe succulentae, jag har nu åtminstone 4 deraf.

Solanders förhållande är mig obegripeligt.

Nästa delen af Arabia felici el[le]r som det här heter, Jemen äro idel Alpes så arga som nånsin de Sweitzeska, gå långt in i molnen, men climatet är helt annat. Några få swenska örter stå högst opp på dem, men ej wåra alpinae.

Jag har från Aegypten skickat till Gref Moltke en tryckfärdig libellus på latin med Characteres och namn på alla de nya naturalier (i min tanka) som jag dittills på resan upptäkt i naturens riken, deribland 17 nya genera herbarum, ett nytt genus torpedinis, som ej är Raja, många vermes en 170 nya species örter etc och swar på H[err] Archiaterns frågor som jag då kunnat ge, jämte flora Alexandrina och Cairina. Kan Herr Archiatern uträtta att ej invidi undertrycka det i Dannmark, utan att det snart blir tryckt, så sker mig derigenom en altför sensible tjänst, och som jag will hoppas wetenskapen ock någon, fas[t] jag ej kan wänta att ej här och der misstagit något.

Jemen är Gud ske lof ett säkert land, der främmande och resande och Europaeer äro utan nöd så länge pengar och hälsa räcker. Jag har fådt här otroligt mycket americanska och indiska och nya örter, men att specielt anföra dem är alius loci. Det skall nog komma fram om Gud ger H[err] Archiatern och mig lif och hälsa. Det är här i sanning ett land, som har förtjänt en botanici resa, och projectet bör altid hedra prof[essor] Michaelis i Göttingen ock för naturhistoriens skull. Men får jag ej öfwerlefwa den dag då jag kan med H[err] Archiatern conferera mina samlingar så har jag och wetenskapen förlorat mer än beskrifwas kann. Jag ber hälsa Herr Falck och alla gynnare och wänner. Min förra begäran förnyar jag, att H[err] Arch[iatern] wille wara så god och hwar gång bref från mig ankommer låta min Far, om han lefwer, el[le]r min bror el[le]r syster weta hwar jag lefwer. Till Cap tror jag ej att jag mer will resa, fast jag sent omsider fådt ett med sällsamma conditioner bundit lof från Dannmark. Jag ledsnar att uppofra mig så mycket för sciencen, då jag ser och märker att suspiciosi sticka sig bakom de mäktiga i Dannmark och utwärka mig föreskrifter som kunna ha mig förmycket skadeliga ändamål. Jemens naturhistorie will jag hoppas med Guds hjelp att förswarl göra känd och det kan wara mig nog. Andra må göra det öfriga för hwilkas ära man lägger mindre hinder i wägen.

Den högsta uppehälle Herr Archiatern önskar af allt hjerta
Wälb[orne] H[err] Archiatern och Riddarens
ödmjuka tjänare
Pet[rus] Forsskål.

Från min Far har jag ej fådt ett enda bref sedan jag rest från Dannmark. [a][a] : MS1 [added in the left margin
f. 258r.
]
Insecter samlar jag nog wid tillfälle, men hinner ej beskrifwa många. Fjärlar äro ej goda att löpa i kapp med i heta länder och branta Alpes. Om en liten tid passerar Solen wårt hufwud och går norråt, och wi ha en lika dan återpassage att wänta. Det är dock [b][b] : MS1 [added in the left margin
f. 257v.
]
ej så beswärlig sak med de warma länders hetta som man tror hos oss. Man kan deremot här göra wisiter i bara skjortan el[le]r mer än halfnaken om man will. Och man sofwer gerna i skugga bort den hettaste tiden af sommardagarna. Nyheter från Upsala och Swerige och Dannmark äro mig högst kärkomna, och mäst att höra Herr [c][c] : MS1 [added in the left margin
f. 257r.
]
Archiatern må wäl, då tiden till min återkomst nalkas. Till Jemen ankommo wi från Gidda. D[en] 29 Dec[ember] 1762, och jag tror mig redan sedt och beskrifwit landets mästa örter så att jag ej behöfwer blifwa här så altförlänge att supplera resten.

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
has received Linnaeus’s letter of 15 January [this letter has not come down to us]. It is a pity Linnaeus’s letter with his report on Nils Wallerius’sWallerius, Nils (1706-1764).
Swedish. Professor, Uppsala, Wolffian
philosopher.
opposition [Forsskål refers to Prænotionum theologicarum pars quartaWallerius, Nils
Prænotionum theologicarum pars
quarta, in qua divina scripturæ
sacræ origo, indoles et
affectiones contra naturalistas
philosophos, antiscripturarios,
scepticos et fanaticos, defenduntur et
vindicantur
(Uppsala 1759).
] is still missing [this letter has not come down to us]. It would certainly enjoy Forsskål to read his new accusations.

Linnaeus’s letter has arrived by sea via Cairo, Suez, Gedda to Godeide in Yemen.

Forsskål now knows the genus Opobalsam, the tree grows in Yemen but he is not allowed to write about it in private letters; he will do so from Mocca in a sealed letter. He can, however, intimate that it is not Pistacia, nor is it Lentiscus, but one of Patrik Browne’sBrowne, Patrick (1720-1790).
Irish. Botanist who made six voyages to
the West Indies. In 1756 he published
The Civil and natural history of
Jamaica
(1756). Correspondent of
Linnaeus.
genera.

The fact that many letters are lost on the way must not make Linnaeus hesitate about writing to Forsskål. In his exposed situation, letters are extremely valuable and welcome. Letters should be sent both via Livorno to Alexandria and via Constantinople to Bassora.

There must be seeds of Zygophyllum proliferum among Roque’s [Forsskål means Bartolomo Giambattista RoncoRonco, Bartolomo Giambattista
Italian.
] seeds.

No wonder that Linnaeus has not received Forsskål’s Egyptian seeds. They have made a long detour: from Livorno to Constantinople and back to Livorno! He sent new seeds in July 1762 [the enclosed letter has not come down to us] from Cairo to Livorno. Among the new species Forsskål mentions: Mesembryanthemum nudiflorum, Carum carvi, Zygophyllum, Anethum, Nigella, Daucus carota, Melia azedarach, Carduus Mariae (Syriacus), Trifolium alexandrinum, Ammi officinale.

The new genus Suaeda may be Lerchea Halleri.

Forsskål cannot understand Daniel Solander’sSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
view of Yemen.

The mountains here are as high as the Swiss Alps, but the climate is different. A few Swedish plants grow there, but not the ones in the Swedish mountains.

Forsskål has sent a manuscript in Latin, ready for printing, from Egypt to Adam Gottlob MoltkeMoltke, Adam Gottlob
(1710-1792). Danish. High court
official at Frederik V, statesman and
diplomat.
, with characters and names of all the new specimens of naturalia: 17 new genera of plants, one new genus of Torpedo (not Raja), numerous worms, 170 new species of plants, answers to Linnaeus’s questions, together with the flora of Alexandria and Cairo. Forsskål is grateful if Linnaeus can protect the manuscripts from being exploited by envious Danes.

Yemen is a safe country, and it has yielded numerous new plants. Forsskål reminds Linnaeus that Johann David MichaelisMichaëlis, Johann David
(1717-1791). German. Professor of
Oriental languages, Göttingen.
Correspondent of Linnaeus.
should be honored for this project. Forsskål sends his best wishes to Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
and all patrons and friends and hopes that his family, his father [Johannes ForsskålForsskål, Johannes
(1691-1762). Swedish. Clergyman, vicar
in a Stockholm parish. Husband of
Margareta Forsskål, born
Colbeckia. Father of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl. and Jonas Gustaf
Forsskål.
], brother [Jonas Gustaf ForsskålForsskål, Jonas Gustaf
(1727-1783). Swedish. Physician, in the
county of Närke and curator at the
Medevi brunn [spa]. Son of Johannes
Forsskål and Margareta
Forsskål. Brother of Peter
Forsskål and Johan Christian
Forsskål.
] and sister [Johanna Katarina AlbomAlbom, Johanna Katarina
(1739-1810). Swedish. Wife of Jonas
Albom. Half sister of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl and Jonas Gustaf
Forsskål. Daughter of Johannes
Forsskål and Katharina Fridelin.
Stepdaughter to Margareta
Forsskål.
], is regularly informed about his whereabouts. He has abandoned his plan to go to the Cape. He is tired of sacrificing himself to science when he can see that malevolent people in Denmark try to thwart his work. His aim is to write a natural history of Yemen, and that is enough for him.

P. S. Forsskål has had no news from his father since he left Denmark. He collects insects but has not time to describe them. It is hard to outrun butterflies in hot countries and steep mountains. The heat is, however, not so difficult as one might consider in Sweden. In Yemen one can make visits in just the shirt or semi nude if you want to. You can always to sleep in the shade during the hottest time of the day. Forsskål welcomes news from Uppsala, Sweden and Denmark. Forsskål arrived in Yemen from Gedda on 29 December 1762. He has already seen most plants here and does not need to stay much longer.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 257-258). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 162-164   p.162  p.163  p.164.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin f. 258r.]
b.
MS1 [added in the left margin f. 257v.]
c.
MS1 [added in the left margin f. 257r.]