Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3245 • Otto Frederik Müller to Carl Linnaeus, 13 April 1763 n.s.
Dated 13 april. 1763. Sent from KÝbenhavn (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Danish.

Velbaarne og Høijlærde
Høijstærede Herr Archiater!

For deres Velbaarenheds úrede Skrifvelse af 5te Febr[uari]: og Efterretning om Sterbek er jeg meget förbunden. dog savnede ieg dengang som tilforn en gunstig Oplysning om de Dem tilsendte, mig tvivlsome Planter. Min Herre meener, at ieg ikkun havde tillagt noget lidet til Smiedels Beskrivning, ieg flatterede mig, at det vilde blive noget stort i sær hos deres Velbaarenhed, som System: sexualis lykkelige Fader, at det stamen fandtes hos Mosen, som man saa lúnge haver ledet efter. Ieg har end siden tilsendt Herr Wargentin et Tillæg om Capsulas, som og er undgaaen Smiedels Undersøgning: at være membranula quadrilocularis ó

Nu har ieg den fornøyelse at meddeele Herr Archiater et Exemplar af mine Erfaringer om deres Boletus: for at sondere mine Landsmænds Smag har ieg giort mit Fúdreneland den sacrifice at skrive det paa Dansk. Skulde det conteniere deres Velbaarenhed, som saa stor en Natur- Kiendere, og fortiene nogen Attention af det saa beremte Kongelige Videnskabers Súlskab, vilde det blive mig ikke en liden satisfaction. Forst i lunio, vil Gud, har ieg den fordeel at geleide min Herr Grúve paa sine Udenlands Reiser, som blive først omkring i Tyskland, og Vinteren i Leipzig, siden til Frankerige med videre ó

Jeg vil ved hver Guds Skabning erindre mig Herr Archiatern, og glæde mig at kunde finde og udrette noget til deres Fornøijelse; det staar dem derfor frit at paabijde mig, hvis noget skulde kunne udtúnkes til deres Tieneste, da ieg ved hver en Leijlighed vil giøre mig en Ære af at vise med hvilken uforænderlig Høijagtelse ieg er

Velbaarne og Høijlúrde
Høijstærede Herr Archiaters
úrbødigste Tienere
O[tto] F[rederik] Müller

Kiøbenhavn
d[en] 13 april 1763.

à Monsieur
Monsieur de Linné
Chevalier, Archiater de sa Majesté
Svedoise, Professeur de la Botanique
& Membre de plusieurs Academies & Societés litteraires tres celebre
à
Upsal

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 317-318). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. ďAf Linnťs brevvexlingĒ (1871), p. 442-443   p.442  p.443.