Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3249 • Carl Linnaeus to Christopher Henrik Braad, 3 April 1763 n.s.
Dated 1763 d. 3 April. Sent from Uppsala (Sweden) to Norrköping (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Högachtad H[err] Super Cargeur
Min gamble Gynnare.

Ett stort prof af H[err] Supercargeurens gambla wänskap tillbracktes mig i det sista brefwet, som tillförde mig de raraste frön från Cap[ut] b[onae] spei, ibland hwilka woro fröen af Silfwerträdet, som är ibland alt, hwad Gud skapat på jordklotet det wackraste; om några frön af det willia framkomma och gro, blifwer det den största prydnad academiae trägården någonsin ägt.

jag hisnade i glädie då jag uptog desse frön, hwars torkade qwistar jag endast tillförene sedt, som mot solen äro af silfwer så skinande att näppeligen något öga kan uthärda att se dess blader.

Men hwad är jag wähl skyldig i postporto för et så drygt pacquete? war gunstig och lätt mig det wetta, at jag det må kunna mig afbörda.

En hiertans fägnad skall blifwa för mig, att i sommar få se H[err] Supercargen här i Upsala med des kiära fru. Då jag får tala med H[err] Supercargeuren tyckes mig tala med den som kommit från en ny werld.

H[err] Pontin, som jag så länge äfterlängtat war här, men hade aldrig ett enda prof af upmärksamhet; intet frö, intet insect ; ingen torr wäxt; ingen sten; så att aldrig har jag så mycket längtat äfter någon och fått så alldeles platt intet. jag kunne intet begripa mögligheten att af honom intet få se det aldra minsta, mer än en enda apa af de ordinaire indiske, som jag hade tillförene.

Med alt uptänkeligt estime är jag beständigt
Ädel och Högachtad H[err] Supercargeurens
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[en] 3 April.

A
Monsieur
Monsieur Braad
le Supercargeur
Nordkiöping
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Christopher Henrik BraadBraad, Christopher Henrik
(1728-1781). Swedish. Supercargo of the
Swedish East India Company.
to thank him ever so much for the parcel [sent to Linnaeus by C. Rijk TulbaghTulbagh, C. Rijk (1699-1771).
Dutch. Governor at the Cape in 1751. He
sent plants, bulbs and seeds to Linnaeus
in 1761. Correspondent of Linnaeus.
] with so many different seeds from the Cape of Good Hope, amongst others seeds of Protea argentea, that Linnaeus finds extremely beautiful. Linnaeus hopes that the seeds will grow in his garden.

Linnaeus asks for the cost of sending the parcel as he would like to pay for it.

Linnaeus writes that he is very much looking forward to meeting Braad and his wife [Maria Christina BraadBraad, Maria Christina
Swedish. Wife of Christopher Henrik
Braad, born Westerberg.
] in the summer and hearing all the news from the new world.

Linnaeus writes that David PontinPontin, David (1733-1809).
Swedish. Clergyman and naturalist.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Chaplain to the Swedish East
India Company. Dean of Häggestad
and Oppeby. Correspondent of Linnaeus.
has visited him and complains that Pontin did not bring anything of interest.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Helsinki, National Library of Finland, H MS Coll. 29.3, C. H. Braad’s archive). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 295-296   p.295  p.296.