Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3252 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 May 1763 n.s.
Dated 1763 d. 27 Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min förtrognaste H[err] Broder.

Det går med Mag[ister] Hernquist, som jag trodde för ut, och likt sig; alltså intet undersamt. jag har intet fått fast honom i dag, han skall komma till mig i afton.

icke har jag ännu hört af wår Archiater, men om han kommer, nog skall jag biuda till att giöra med honom lika.

d[en] 7 sker promotionen, som jag menar.

Inom 8 dagar menar jag att nya editionen skall wara färdig på Species plantarum.

Sedan will jag hafwa Genera plantarum, älliest är ej wärket complett.

där på Museum Reginae, att jag må slippa beskrifningen på nya editionen af Systema animalium

Lefwer jag sedan skall jag gifwa Species Morborum; det förra, på hwilket jag lagt hela min lefnad, bör jag först få complet, åtminstone som det af en kan giöras.

Tack Min K[iäre] Broder som kommer i hog mig. jag är dageligen öfwerhopad af correspondence och gräl, då Min Broder har ducaten för hwart steg, har jag vacuas ampullas.

jag förbl[ifwer]
min egen kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[en] 27 Maji

Archiatre[n]
Wälborne H[err] []

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 111-112   p.111  p.112.