Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3255 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 18 May 1763 n.s.
Dated 18 Maji 1763. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Mocka i Jemen d[en] 18 Maji 1763.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[ige] Nordstjerne Orden.

D[en] 3 Maj skref jag sidst härifrån med ett Engelskt skepp, som gick till Gidda. Jag berättade då huru wi kort förut blefwo wid ankomsten här, illa emottagna, hållna för gifthandlare och trollkarlar efter wi hade ormar i spiritus vini, samlingar af sjödjur och dylikt, som man ej här kunde begripa annat ändamål af, än trolleri. Det är nu alt öfwerwunnit och folket känner oss nu annorledes. Jag har förr skrifwit i Januario från Lakája och i april från Betelfaki, bägge orter af detta riket. Från första stället skickade jag en 30 slags frön från Jemen. Wi hafwa warit här i riket från d. 30 Dec[ember] förledit år. Jag har sedt öfwer 600 species örter i detta Riket, som ej är större än halfwa portugall, men har mycket Alpes. Med det första ärnar jag resa till en af de berömdaste Alperna, kallad berget Sàbr en 4 dagsresor från Mocka det är wid pass en 14 mil. Wi äro owissa än, om oss tillåtes att resa till Kungens Residensstad Sànàa, som är längst in i Riket. Komma wi dit, så lär wårt wistande i Arabien bli här än någon tid, eljest resa wi snart bort till Bassora el[le]r Surat om en 2 a 3 månader.

Hälsa har jag till Datum, Gud ske lof haft bäst af alla mina res-Camrater, så att jag efter all liknelse i anseende till den hoppas lätt uthärda resan, om den Högsta bewarar för andra olyckor. Jag ber hälsa bekanta, och äntel[igen] mina Föräldrar el[le]r om de ej lefwa mina syskon.

Herr Archiatern gör mig en stor grace, om Herr Archiatern behagar skrifwa mig ofta till, och ofta swara på samma bref ty jag ser att så många bref förloras på wägen. Ingen skrifwer jag oftare till och med mera nöje än till H[err] Archiatern.

Jag lefwer och dör
Wälborne H[err] Arch[iatern] och Riddarens
ödmjuka tjänare
Pet[rus] Forsskål.

[a][a] : MS1 [added in the left margin
f. 259r.
]
Detta bref går åter med ett engelskt skep till Gidda. H[err] Archiatern täckes skrifwa mig till både öfwer Livorno på Alexandria (jag fek i Jemen brefwet af d[en] 2 Jan[uari] 1762, som gådt den wägen) och öfwer Constantinople på Bassora, att jag dock endera wägen må få höra något från Fäderneslandet.

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
is writing from Mocca in Yemen. He wrote from here on 3 May, and the letter was sent on an English ship bound for Gedda. In that letter he told Linnaeus how badly he and his company were received. People thought that they were wizards and drug dealers as they brought snakes in alcohol, marine species etc. Now they know better. Forsskål has sent letters from Lakája [Lohajae] and, in April, from Betelfaki. From Lakéja he sent the seeds of 30 species. He arrived in Yemen on 30 December. Since then he has observed more than 600 species in Yemen, a quite mountainous country, not greater than the half of Portugal. Forsskål intends to visit Sábr, one of the most famous mountains, or alps, as he calls them. Forsskål does not know yet if they will get permission to visit Sánáa, the Kingís residence. If they are welcome, they will prolong their stay, otherwise they will move to Bassora or Surat in 2-3 months.

Sofar, Forsskål has been the healthiest of all the travelling companions. Forsskål sends his best wishes to his friends and to his parents [Johannes ForsskålForsskål, Johannes
(1691-1762). Swedish. Clergyman, vicar
in a Stockholm parish. Husband of
Margareta Forsskål, born
Colbeckia. Father of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl. and Jonas Gustaf
Forsskål.
], and if they are not alive [his mother, Margareta ForsskålForsskål, Margareta
(1698-1735). Swedish. Wife of Johannes
Forsskål. Mother of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskål and Jonas Gustaf
Forsskål. Born Colbeckia.
had died already in 1735], to his brothers [Johan Christian ForskåhlForsskåhl, Johan Christian
(1725-1756). Swedish. Son of Johannes
Forsskål and Margareta
Forsskål. Brother of Peter
Forsskål and Jonas Gustaf
Forsskål. Correspondent of
Linnaeus.
had, however, died already in 1756, and Jonas Gustaf ForsskålForsskål, Jonas Gustaf
(1727-1783). Swedish. Physician, in the
county of Närke and curator at the
Medevi brunn [spa]. Son of Johannes
Forsskål and Margareta
Forsskål. Brother of Peter
Forsskål and Johan Christian
Forsskål.
].

Forsskål will appreciate it if Linnaeus answers his letters; he can see that many are lost on the way. There is none that he writes so often to and with so much pleasure.

P.S. This letter will be sent on an English ship bound for Gedda. Linnaeus can send his letters to Livorno to be forwarded to Alexandria (Linnaeusís letter of 2 January 1762 arrived this way)[this letter has not come down to us], and to Constantinople for letters to Bassora, so that he somehow gets to hear something from home.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 259). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 165-166   p.165  p.166.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin f. 259r.]