Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3266 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 9 June 1763 n.s.
Dated d. 9. Jun. 1763. Sent from Mocha (Yemen) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Mocka in Jemen d[en] 9 Jun[i] 1763.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[ige] Nordstjerne Orden

Från Jemens el[le]r det nog oförskylt kallade lyckliga Arabiens land har jag redan afskickat flera bref till H[err] Archiatern öfwer Gidda och AEgypten. Om de ankommit, så wet H[err] Archiatern redan af dem, att wi lyckeligen ankommit i Jemen wid slutet af December förledit år, att jag funnit här mycket nya örter (jag har nu åter en 30 nya genera utom dem jag förr inskickat till Dannemark och dessutom tämel[igen] hop nya species) att jag sedt och beskrifwit mycket obekanta sjödjur och fiskar (Jag har wäl en 90 nya fiskar från röda hafwet), att jag känner genus opobalsami, att det inre af Jemen äro idel Schweitserska Alpes, som gå öfwer molnen, men öfwerst på ej gifwa Lappländsk köld el[le]r örter, utan knapt några Swenska plantas och mäst egna. Jag observerar efter möjligheten åtskilnad mellan örterna efter bergens högd; det håller tämmeligen sina wissa reglor, fast jag ej kan mäta högden noga i brist på barometrar, som alla gådt sönder för oss på så lång resa. Då wi först kommo till Mocka d[ie] 24 apr[ilis] 1763 och man såg bland wåra saker ormar i spiritu vini och sjöstjernor etc hwaraf soml[ige] stuncko något, sade man att wi förde med oss endast gift och trollsaker, ty sådant kunde omöjel[igen] tjäna till annat, man wille att wi ej skulle blifwa i staden. Den dumma gouverneuren blef sen af oss mutad till fred och sedan har man haft bättre tanckar om oss. En af wårt sällskap Professor von Haven dog här d[ie] 25 Maj[i] sistledna och gjorde med sin afgång för oss öfriga en ogement lättare resa. Hans sinnelag war rätt beswärligt. Wi gå nu samtel[ige] till berget Sabr wid staden Taîs, 4 dagsresor in i landet. Det är ett af landets största och för örter mäst utropade Alpes. Wi tänka göra wår bästa flit att wid Augusti månads slut gå ifrån Jemen med de Engelska skeppen och så begifwa oss på hemresan. God hälsa och munterhet, har Gud ske lof ej felat mig till denna dag. Jag törs ock wäl säga att jag arbetat flitigt i det mig warit om händer gifwit.

Jag ber hälsa mina föräldrar och min bror om de lefwa, så ofta något bref från mig kommer. Ty jag skrifwer nu mera på lång tid till ingen ann i Fäderneslandet än till H[err] Archiatern. I Jemen fick jag H[err] Archiaterns bref af Junio 1762, men har ej bekommit de förra, som deri nämndes, ej det med disputation uti etc. På en sådan postwäg, som här är kan ej annat än många bref förloras på wägen. Derföre skrifwer jag ock mäst wid hwart tillfälle och wäl för hwar månad en gång till H[err] Archiatern. Jag skulle önska, att H[err] Archiatern ock ej tröttnade att skrifwa bref ofta, så att fast deraf en hop förkomma, jag dock ej måtte få deraf altförfå. De gifwa mig den största hugnad, som jag kan hafwa på min resa. Detta bref går till Bassora och derifrån öfwer Syrien till Livorno.

Jag skickar nu tillika ett öppet bref på tyska till H[err] Archiatern under danska premier-Ministern Baron Bernstorffs couvert, om genus opobalsami, djuret i Madrepora och Jemenska Alpes. Der är bifogad en quist af det trädet, som jag tror är det rätta opobalsamum fast de i Jemen ej weta samla Balsam deraf. Alpini Ritning duger då ej, utom på frukten och bladens storlek. På blommorna hos honom måtte petala warit affallna, och numerus folior lär han satt på må få. Åtminstone wille jag aflägga juramentum credulitatis på att om detta träd ej wore det rätta, är det åtminstone af samma släkte el[le]r genus.

Med odödel[ig] wördnad och kärlek är jag beständigt
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
Petr[us] Forsskål

Arabiska frön har jag en gång skickat något af öfwer Gidda.

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
has sent several letters to Linnaeus from Yemen via Gedda and Livorno [Forsskål to Linnaeus, 19 January 1763Letter L3196, 18 AprilLetter L3243, 3 MayLetter L3260 and 18 MayLetter L3255]. If Linnaeus has received them, he will know that Forsskål reached Yemen in December 1762. By now he has found 30 new genera of plants, in addition to those he has already sent to Denmark, and new marine species and fishes. He has 90 new species of fishes from the Red Sea. He has identified the genus of balsam. The mountains of the interior are reminiscent of the Swiss Alps. Forsskål cannot determine their heights because his barometers have all been broken. On their arrival, their collection of starfishes and snakes in alcohol caused great commotion and accusations of magical practice. However, “the silly governor” was bribed and order restored. One member of the expedition, Frederik Christian von HavenHaven, Frederik Christian von
(1727-1763). Danish. Orientalist. Peter
Forsskål´s travel companion
during the expedition to the Orient.
, died on 25 May. He was a troublesome man, so the loss of him is a relief to everybody. The mountain Sabr, near the town of Taîs, is their next destination. By the end of August Forsskål hopes to be able to embark on an English ship and return home. His health is good and he is quite busy.

Forsskål writes only to Linnaeus and is grateful if Linnaeus can forward his greetings to his parents and brother if they are still alive [Forsskål’s mother, Margareta ForsskålForsskål, Margareta
(1698-1735). Swedish. Wife of Johannes
Forsskål. Mother of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskål and Jonas Gustaf
Forsskål. Born Colbeckia.
had died already in 1735, his father was Johannes ForsskålForsskål, Johannes
(1691-1762). Swedish. Clergyman, vicar
in a Stockholm parish. Husband of
Margareta Forsskål, born
Colbeckia. Father of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl. and Jonas Gustaf
Forsskål.
, his brother Johan Christian ForskåhlForsskåhl, Johan Christian
(1725-1756). Swedish. Son of Johannes
Forsskål and Margareta
Forsskål. Brother of Peter
Forsskål and Jonas Gustaf
Forsskål. Correspondent of
Linnaeus.
had died already in 1756, the other brother was Jonas Gustaf ForsskålForsskål, Jonas Gustaf
(1727-1783). Swedish. Physician, in the
county of Närke and curator at the
Medevi brunn [spa]. Son of Johannes
Forsskål and Margareta
Forsskål. Brother of Peter
Forsskål and Johan Christian
Forsskål.
]. Forsskål received Linnaeus’s letter of June 1762 [this letter has not come down to us] but not the others that are mentioned there, with the dissertation enclosed [Forsskål refers to Prænotionum theologicarum pars quartaWallerius, Nils
Prænotionum theologicarum pars
quarta, in qua divina scripturæ
sacræ origo, indoles et
affectiones contra naturalistas
philosophos, antiscripturarios,
scepticos et fanaticos, defenduntur et
vindicantur
(Uppsala 1759).
]. He hopes that Linnaeus will continue writing because his letters are his greatest pleasure. This letter will go to Bassora and from there across Syria to Livorno.

Forsskål is enclosing an open letter in German to be sent by Linnaeus to the Danish Prime Minister Johan Hartvig Ernst BernstorffBernstorff, Johan Hartvig Ernst
(1712-1772). Danish. Count. Minister of
foreign affairs. Correspondent of
Linnaeus.
[Forsskål was mistaken as to Bernstorff’s title, he was Minister of foreign affairs], about the animal in Madrepora and the Jemen Alps. It contains a twig, probably of the genuine balsam tree. The drawing made by Prosper AlpiniAlpini, Prosper (1553-1617).
Italian. Botanist and physician.
is incomplete [Forsskål refers to Alpini’s De balsamo dialogusAlpini, Prosper De balsamo
dialogus. In quo verissima balsami
plantae, opobalsami, carpobalsami, et
xilobalsami cognitio plerisque
antiquorum atque juniorum medicorum
occulta nunc elucescit [...]

(Venice, 1591).
, first published in 1591].

P.S. Seeds from Arabia have been sent via Gedda.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 260). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 166-168   p.166  p.167  p.168.