Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3305 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 31 October 1763 n.s.
Dated 1763 d. 31 octobr. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Majts och Riksens Råd,
Praesident, Gouverneur, Academiae Canceller, Canceller af Kongl. Mts Orden &c.

Förr skall tiden utplåna minnet af mig sielf, än hon kan utplåna den tacksamhet jag är skyldig den, af hwilkens nåd jag med hela mitt hus haft och dageligen hafwer mitt uppehälle och alt det lilla jag äger; ty är ock mig ingen ting i werlden angenämare än wörda Eders höggrefl[ige] Excellences höga hand och där af se de ögon öpne, som mig ansett med de mildaste kast.

Här är numera swårt att få någon som förstår något, sedan academiska wärket kommit i dett stånd, att resa till academien endast att komma snart hädan och att skynda sig till collegier och beställningar då merits åhr och ingen capacitet efterfrågas.

Den enda jag kunnat tillita, och den enda som något förstår i Mineralogien är Kewenter hos Wallerius Docens; med honom har jag sökt accordera, men han står ej att winna ifrån de collegier han har med ungdomen, för än 13 dags tiden, då han försäkrat mig heligt, skola upwachta Eders Excellence och den befalte catalogue förfärdiga. jag tror att illustr[i] Cancellari ankomst, som dageligen förwäntas torde wara en caussa reservata hwarföre han ej kan komma denna tiden, ehuru han förehär många andra orsaker. Emedlertid om Eders höggrefl[ige] Excellence kunne gifwa nådig dilatation till föresatte tid, blefwo han säker och sannerligen den enda, som jag wet där till wuxen. Latinem förstår han wähl. Saken också. men hans hufwud fehl är att wara nog enwis och nog torr, dock torde detta förswinna inför den hela werlden wördar. Således har jag beklageligen ej kunnat med min högsta flit giöra Eders Excellences befallning till fyllest, som befaller att han strax skall komma; woro någor annor att tillgå, så skulle han wähl aldrig få denna förmånen.

Min allerödmiukaste wördnad hembäres Hennes Nåde högw[älborne] fru Grewinnan.

Jag lefwer och dör

Eders höggrefl[ige] Excellences underdånödmiukaste
tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[en] 31 Octobr[is]

upSUMMARY

Linnaeus expresses his gratitude to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
.

Linnaeus finds it difficult to find a knowledgeable person to come to the meetings within the university as they are all busy with educational matters.

Linnaeus can only recommend one experienced person in mineralogy, Mathias KewenterKewenter, Mathias (1735-1805).
Swedish. Docent in chemistry and
metallurgy. Member of the Swedish
Riksdag, alderman, cellar master in
Uppsala.
, working with Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
. Linnaeus has negotiated with him and he has promised to contact Tessin after the Twelfth Day and then complete Tessin’s catalogue. Linnaeus thinks that the arrival of the Chancellor [Anders Johan von Höpken] lies behind Kewenter’s many excuses for not visiting Tessin earlier and Linnaeus expresses his concern and excuses and is very sorry that he has not been able to meet with Tessin’s wishes as he does not know anyone else with enough experience. Kewenter also knows Latin.

Linnaeus sends his best wishes to the Countess Tessin [Lovisa Ulrika TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 27). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Ställningar och förhållanden (1859), p. 17 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 70-71   p.70  p.71.