Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3308 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 24 October 1763 n.s.
Dated den 24. octob. 1763.. Sent from Nyköping and Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Nykiöping och Åkerö den 24. Octob[ris] 1763.

Wälborne Herr Archiater, Professor, och Riddare.

Tiden har förmodligen ey hos min wärde Herr Archiater utplånat, hwarcken minnet af en trogen wänn, eller hwad mina breflappar hafwa att betyda, neml[igen] idel[iga] beswär.

Jag har ännu aldrig hunnit så långt, att få en fullkomblig Förteckning på min stensambling, som mig dock högnödig är. Adjuncten Herr Magister Tidström wore wäl fullkoml[igt] i stånd den att uprätta; men dess trägna sysslor lämbna mig ey hopp, att han, så länge som fordras skulle, kan wara från Upsala redig.

Ingen i werlden är bättre domare i den saken, änn wälb[or]ne Herr Archiatren och Riddaren; min tienstb[eredwilligste] begiäran är altså, att Herr Archiatren täcktes utsee någon snabb Mann, som förmådde giöra mig denne tiensten. Hos honom fordras så mycken mera insicht i saken, och färdighet i Latinen, som jag tänker, efter anmodan, sända denne Cataloguen till Utrikes orter, då hedren tillfaller den som honom författat: Tålig måste han och wara, så wäl att utreda mina inkast, som och att, i fall det behöfwes, kunna inpacka en eller annan försändning jag ämbnar giöra.

Wilckoren äro passade efter min närwarande förmåga: Fri fram-och återresa, mitt bord, och 300: D[aler] Kopparm[yn]ts wedergiällning.

Min wärde Herr Archiater. denna lappris Commissionen skyndar för mig, som är gammal och sysslolös, och kan den utsedde personen genast resa.

Gammaldags wännskap flyr krus såsom nytt gyckel, och nymodigt bruk: Herr Archiatren kiänner mitt hiärtelag, och eger i det fullgiltig borgen, så för min skyldige tacksamhet, som den ouphörliga acktning, och orubbade tillgifwenhet med hwilcka jag framhärdar,

Wälborne Herr Archiatrens, Professorens
och Riddarens
tienstberedwilligste
pålitelige tienare
Carl G[ustaf] Tessin

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes a letter to Linnaeus to ask him to appoint a reliable person to visit him in order to catalogue his stone collection, since Tessin assumes that Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
is unable to be out of Uppsala for a long time.

This person must have a very good knowledge of Latin as Tessin intends to send the catalogue abroad. The person must also be patient and be able to pack up parcels if needed.

The terms are: no travel cost, free board and 300 Daler.

Tessin asks Linnaeus to appoint and send a person soonest.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 169-170). [1] [2] [3]