Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3318 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 10 January 1763 n.s.
Dated den 10. Jan:1763.. Sent from Nyköping and Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Nykiöping och Åkerö den 10. Jan[uarii] 1763

Wälborne Herr Archiater, Professor, och Riddare.

Amicitia secundas res splendidiores facit, et adversas partiens communicansque leviores. Sådan har Herr Archiatrens och Riddarens högtskattade wänskap alltid emot mig warit, hwaraf jag nu nytt prof rönt, under min rätta sällhets tid, då jag ser mig hedrad med Herr Archiatrens och Riddarens Ny års bref. Herren, som alt i händer har, giöre dess dagar så glada, så sälla, så rika af wälsignelse, som de wisserligen äro och blifwa hos werlden i ärefullt minne!!

Min gryta är nu, efter åra-aflagd Embets börda, skummad, och jag wet granneligen hwad på bottn qwarblifwit. Märckeligt är: att, twärt emot den wedertagna sanningen donec eris felix etc. en stor del af de wänner, som jemt gådt mig wid sidan, då jag qwaldes under oro och bekymmer, nu lämnat mig, sedan min lycka börjat updaga, under ett lugn, som mig mina Ungdoms krafter återgifwit: Uträkningn är lätt giord, och synden snart förlåten: Desse dulces amici följa strömforan, och jag har råkat i hampn; men, ju mera den medborgerliga wänskapen kallnar, ju wigtigare är skiötslen af den wärma som ännu tuunt-spridd finnas kan: Quanta vis amicitiae concordiaeque sit ex dissensionibus atque ex discordiis percipi potest.

Herr Archiatren och Riddaren råge måttet af sin heder, med en slut beskrifning, om människiors sätt att skiöta deras widlyftige Myrstacke: De andra diuren kunde eliest tro, att wi af blygd stadnat wid oss sielfwe, sedan wi, med så stor sorgfällighet utransakat deras hushåldning och deras giöromål. Mitt skall alt framgent blifwa, att uti Herr Archiatren och Riddaren hedra och älska en Wän, som mig aldrig trutit.

I sådant sinne framhärdar jag med oaflåtelig tillgivenhet,

Wälborne Herr Achiatrens, Professorens och Riddarens
tienstskyldigste tienare
Carl: G[ustaf] Tessin

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes a New Year letter to Linnaeus and thanks him for his New Year letter [Linnaeus to Tessin, 1 January 1763Letter L3206.

Tessin remarks on different kinds of friendship and he disapproves of some of his friends who have left him and he stresses the importance of taking good care of one’s friends.

Tessin expresses his appreciation of Linnaeus’s friendship.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 167-168). [1] [2] [3]