Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3325 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 November 1763 n.s.
Dated 1763 d. 29 Novemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] H[err] Broder.

Det förtryter mig hiärteligen att jag nu ej äger ett enda lod af Spigelia; jag fick för ett par åhr sedan halft annat äller inemot 2 unce där af ifrån Engeland; men för något mer än ett par månader sedan, kom jag att bruka upp det; och wet nu ingen som hafwer det, om icke Apothecaren Ziervogel, som trodde sig äga det samma, men om det är richtigt wet jag ej för wisso. jag hade för 7 a 8 åhr Spigelia lefwande, men hon wille intet trifwas i wåra drifhus, altså fick jag af denna annuelle planta ingen continuation.

Nu är ej häller D[octo]r Brown mera i Engeland, så att jag wet mig ingen wäg att få det med posten.

jag skulle ej häller råda M[in] K[iäre] Broder att bruka det på Hennes Kongl[ig] Höghet, som det är violent och narcotiskt medicament. det uprörer siukdomen ganska starkt, kanske där af att det oroar matskarne, så att de bora och söka undanflycht. Det är wist att det giör pupillen större och giör en stark sömn, som warar hela 12 timmarne, altså skulle jag ej råda att bruka det, om något annat hielper.

jag har lust att se hwilket Rhabarber M[in] K[iäre] Br[oder] får för dett rätta Rhabarber, ofelbart det samma, hwars frön sändes förleden sommar från Petersburg för ächta Rhabarber; men de torde låta accordera med sig.

Min wördnad till Kiära familien. jag är
Min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[en] 29 Novemb[er]

K[onglig] Archiatren
Högädle Herren
H[err] Doctor Bäck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is sorry that he has no Spigelia. He had got a stock of it from England a few years earlier, but he had had to use the last of it some time ago, and now he does not know from where he can get a new supply. Fredrik ZiervogelZiervogel, Fredrik (1727-1795).
Swedish. Pharmacist, keper of the
pharmacies, "Svanen" and
"Markattan", Stockholm.
might have it for sale, though. Linnaeus used to have living specimens 7 or 8 years ago, but it would not grow in his greenhouse so there was no continuation of this annual plant.

Linnaeus’s contact in England, Patrick BrowneBrowne, Patrick (1720-1790).
Irish. Botanist who made six voyages to
the West Indies. In 1756 he published
The Civil and natural history of
Jamaica
(1756). Correspondent of
Linnaeus.
, is not there any more, so he sees no chance to have it sent.

Linnaeus advises Bäck not to use Spigelia on Her Majesty [Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
], since it is a very powerful drug. It is true that it makes your eyes larger and gives you 12 hours of sleep, but if there is anything else that helps, that should be tried instead.

Linnaeus would like to check what kind of rhubarb Bäck receives as the true one. It must be the same as the kind that was sent last summer from St Petersburg, purporting to be the real kind. Bäck’s supplier should be open for some negotiations.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 115   p.115.