Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3330 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 11 November 1763 n.s.
Dated 11 November 1763. Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

London d[en] 11 November 1763

Wälborne Herr Archiater och Riddare

I afton hinner jag ej mer än som kortast och hastigast berätta, att Jag enligit H[err] Archiaterns befallning af H[err] Edward köpt 78 st[yc]ken af dess Fogelritningar, ifrån och med 286 och de följande. H[err] Archiatern säger, att Bibliothecet redan har Edwards taflor till 286, men nemner ej om det är inclusive, hvarföre jag för säkerhets skuld äfven köpt No 286. Desse taflor har Jag under Couvert till Herr Archiatern i dag afskickat med Skeppet Pelican, Capt[ai]n Arfwed Adam Dedering, till H[err] Samuel Arfvedsson i Götheborg, hvilken jag äfven tillskrifvit, att med första säkra lägenhet skicka dem till Upsala. H[err] Archiatern kan med honom derom correspondera och äfven betala honom kostnaden enligit inneliggande H[err] Edwards Räkn, som bestiger sig till £ 2: 10 s[ilver] sterl[ing] Coursen skall H[err] Arfwedson utsättja.

H[err] Archiaterns bref, ehuru af d[en] 23 Augusti, kom mig ej tillhanda förr än d sista September, och sedan den tiden har detta skepp varit det enda som gått härifrån till Stockholm el[le]r Götheborg.

I mitt nästa skall jag söka skrifva om något för Herr Archiatern behageligare ämne, men nu tillåter ej min elaka hälsa. Altsedan d[en] 1 October har jag legat inne: De första 14 dagarne af en flussfeber, förordsakad af förkylning, men altsedan af en svår och i högsta grad plågsam Gikt. Nog besynnerlig siukdom för en ung man.

Jag ber om min vördnads anmälan till Frun och har den äran framhärda

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer.

Societati Regiae Scientiarum
Upsaliae

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
begins his letter by telling that he, according to Linnaeus’s directions, from George EdwardsEdwards, George (1693-1773).
British. Ornithologist and artist.
Visited the Netherlands, France and
Scandinavia. Best known for his
History of birds (1747-1751).
Correspondent of Linnaeus.
has bought 78 of his bird sketches [A natural history of uncommon birdsEdwards, George A natural
history of uncommon birds, and of some
other rare and undescribed animals
[...]. To which is added a [... ]general
idea of drawing and painting in water
colours; with instructions for etching
on copper with Aqua Fortis: likewise
some thoughts on the passage of
birds
etc., 4 pt., 4 vols. (London,
[1751]).
or Gleanings of natural historyEdwards, George Gleanings of
natural history, exhibiting figures of
quadrupeds, birds, insects, plants
,
3 vol. ( London, 1758-1764).
]. He has also made the necessary —very circumstantial — arrangements for the drawings to be sent to Linnaeus in Uppsala: from London they sailed by the ship Pelican, the Captain’s name is Adam DederingDedering, Adam . Captain on
the ship Pelican.
, to Samuel ArfvedssonArfvedsson, Samuel Swedish. in Gothenborg. The cost amounts to L 2: 10s. Sterl.

Alströmer received Linnaeus’s letter dated 23 August 1763 [this letter has not come down to us] on the 30 September .

For the last 14 days Alströmer has suffered from a fever caused by a septic throat, followed by a severe and extremely painful attack of gout. This condition has kept him indoors, and at the moment does not allow him to write any more.

Greetings to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] concludes the letter.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 101-102). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 71-72   p.71  p.72.