Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3347 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [30 December 1763] n.s.
Dated Undated, but written in late December 1763 or early in 1764. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min H[err] Riddare

Alla mig bekante plantae coriariae äller barkande wäxter äro austera, i. e. smaka som galläplen. Austerum blifwer ex sicco et acido. Altså äro de namnkunnigaste coriariae: alt af Ek, såsom des bark, galläple, Knopfergall &c.; Rhus s. Sumach; Cortex Tamarisci; Miölonris hos oss; Radix Tormentillae på Ferröerne; Cortex Cassiae i Aegypten &c. Alla desse, då de tuggas, giöra munnen styf och tungan tiok, hwarföre de hos medicos kallas depsantia och starkast adstringentia.

Liung är aldeles intet austera, utan mere sicca et insipida; därföre ser jag icke att den kan wara mera depsans, än alla andra simple träd, ligna, som icke äro depsantia. ty till garfverierne fodras att lädret, skall hopdragas och altså blifwa tiokt och fastare.

Müllers observation om den lilla Muscus fick jag i juhlhälgen. jag har wid henne haft nå[got] betänkande, såsom D[octor] Schmiedel just af[hand]lat, med präcktige figurer, samma mossa i en a parte dissertation. Doch är här uti något, som Schmiedel ej observerat, som kunne kanske meritera och observationen därföre tryckas. Men author har en stylum grallatorium, som jag ej kan fördraga och är oanständig för en academie, och liknar en markskriares exclamationer. Han will wara eloquent, men stannar i Turkisk wältalighet.

Hwar postdag gifwer mig de största prof af M[in] H[err] R[iddares] trofasta wänskap och huldhet. Brefwet är upsatt af Pr[ofessor] Georgi, och lärer sändas i dag med posten efter godt råd.

Kunne intet academien ändra sin gunstiga och resonable resolution, att Tessins prägel toges i stället för den förra; ty ansichtet är af den förra Hårlemanska och reveren af den andra äller Tessinska.

Franska hedren ärkienner jag aldeles för den största jag fått.

Vale

C[arl] Linnaeus

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

All plantae coriariae known to Linnaeus taste like gall-nut. The best known coriariae are: oak, and its bark, gall-nut, knopfergall etc.; Rhus s. Sumach; Cortex Tamarisci:Miölonris in Sweden; Radix Tormentillae on the Faroes; Cortex Cassiae in Egypt etc. When chewn, these make the tongue thick and are by doctors called depsantia and the strongest adstringentia.

Heather is not austeria, but mere sicca et insipida; it could therefore not be more depsans than other trees, that are not depsantia. The tanneries require that the leather contracts and gets thick.

Otto Frederik MüllerísMüller, Otto Frederik
(1730-1784). Danish. Zoologist.
Correspondent of Linnaeus.
observation on Muscus [Linnaeus refers to "Beskrifning på en mycket liten mossa"Müller, Otto Frederik
"Beskrifning på en mycket
liten mossa", KVAH, 25
(1764).
], has caused Linnaeus some worries as Casimir Christopher SchmidelSchmidel, Casimir Christopher
(1718-1792). German. Physician,
professor of medicine at Erlangen and
personal physician to the Duke Carl
Alexander at Ansbach. Correspondent of
Linnaeus.
recently has described the same moss with good illustrations [Linnaeus refers to the Dissertatio inauguralis botanica de BuxbaumiaSchmidel, Casimir Christopher
Dissertatio inauguralis botanica de
Buxbaumia
, resp. J. G. Hoelzel
(Erlangen 1758).
]. Müllerís observation does however contain elements which Schmidel has not noted and it could therefore be published. The author writes in a style Linnaeus dislikes and finds unworthy for an academy.

Linnaeus refers to a letter from Carl Fredrik GeorgiiGeorgii, Carl Fredrik
(1715-1795). Swedish. Professor of
history, Uppsala.
which will be sent by post to the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that same day [Linnaeus refers presumably to a letter, written with the assistance of Georgii, where Linnaeus tender his thanks for being elected a member of the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
].

Linnaeus asks if the academy might change its decision and take Carl- Gustaf TessinísTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
stamp in stead of the earlier used; the face is on the earlier from Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
and the reverse from Tessin.

Linnaeus recognises the honour from France [Linnaeus means that he has been elected a member of the the Academy of sciences in Paris, [Académie royale des sciences, Paris Académie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
]].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 349-352   p.349  p.350  p.351  p.352.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 260-262   p.260  p.261  p.262.