Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3364 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 9 January 1764 n.s.
Dated den 9. Januar: 1764.. Sent from Nyköping and Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Nykiöping och Åkerö den 9. Januar[ii] 1764.

Wälborne Herr Archiater, Professor och Riddare,

Längst redan är Herr Archiatrens och Riddarens giäld betald, dels, igenom dess, af mig oförskylte, tacksamhet, dels genom almänhetens uplyste dom, som skattat mig lycklig, att hafwa kunnat något bidraga till en så lärd, wördad och älskad manns nöye och fördel.

Guds hand, som sänder lius ibland oss, Han wärdes, in till högsta ålders mått, upbehålla Herr Archiatren och Riddaren wid hälsa och wid full sinnes styrcka! Detta senare skier ofelbart om Ciceros regel står fast: Manent ingenia senibus, modo permaneat studium et industria; ty hwar dag see wi nya prof af dess onötta, muntra och qwicka sinnen.

Fäderneslandets ewärdeliga erkiänslan ware dess lön, och dess arbete warde aldrig tyngt genom afwund, försåt, och förföljelse; utan ware dess hugnad så beständig, som dess nampn är oförgiängeligt! Med denna trogna önskan innesluter jag i H[err] Archiatrens fortfarande wänskap, och framhärdar med ovansklig tilgifwenhet

Wälborne Herr Archiatrens och Riddarens
tienstskyldigste trogne
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 171-172). [1] [2] [3]