Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3368 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 1 January 1764 n.s.
Dated 1764 d 1 Januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Majts och Riksens Råd,
Praesident uti Kongl. Cancellie Collegio, Gouverneur för Cron Printsen,
Academiae Canceller, Canceller af K[ong]l. M[aj]ts Orden.

Hogkomsten af den oskattbara nåd hwar med Eders höggrefl[ige] Excellence försatt mig uti det lyckeliga tillstånd jag lefwat nu så många åhr, bör förnyas i mig med hwart nyåhr, så länge anden är i min kropp, ty hembär Eders höggrefl[ige] Excellence jag här för den aldra ödmiukaste tacksamhet och af det aldra undergifnaste och warmaste hierta önskar tillbakes, att den Alsmächtige Guden täckes i detta ingående med många påfölliande sälla åhr, wid all hög sielfbegiärlig wählmåga uppehålla Eders höggrefl[ige] Excellences lif och krafter, att Eders höggrefl[ige] Excellence må länge, uti sin stilla och lugna hamn, äfter så stormande som ährefull seglation, smaka sanskyldiga sötman af mennisklig lefnad och sällhet. Får ock där till ödmiukast gratulera Eders höggrefl[ige] Excellence, som äfter så äfwentyrlig, som lysande werld, fått änteligen, med så odödelig heder, hamna wid den sälla ö, der afwund, otacksamhet, illwillia aldrig kunna intränga sig.

Jag lefwer så länge jag andas,

Eders höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Carl v[on] Linné.

Upsala 1764
d[en] 1 januarii

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
to wish him well for the New Year and hopes that he will be able to settle down to a quiet life after the all adventures he has experienced so far. Linnaeus also expresses his gratitude and loyalty.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 28). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 72   p.72.