Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3371 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 10 February 1764 n.s.
Dated 1764 d. 10 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle ochHöglärde H[err] Secreter
Min gamble trofaste Wän och Gynnare.

Det är icke det första prof af H[err] Secreterens affection emot mig, men doch ett af de sensiblaste, att Min Herre förmåt academien inlösa stämplen till min Jetton, hwarföre jag är ewigt förbunden; annors hade han wähl aldrig utkommit.

Det hastar ej för mig, att betiena mig af detta tillfället; jag hoppas den högste förläner mig lifstiden till nästa Middsommar, då för mig torde blifwa lämpeligast.

Linnaeus eller Linné, giör ett och samma för mig; det ena är dialectus latinus, det andra suecus.

Den högste uppehälle min Herre till Rikets heder, wettenskapernes stöd och min hugnad.

Jag är
Min Herres
ödmiuke tienare

Carl v[on] Linné.

Upsala 1764
d[en] 10 febr[uari]

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for having paid for the Linnean medal.

There is no hurry to proceed, but he suggests that the following mid summer would be a god time.

Linnaeus or Linné is of no importance; one is the Latin form, the other Swedish.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 357   p.357.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 265   p.265.