Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3376 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 3 February 1764 n.s.
Dated 1764 d. 3 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder

deputerad bland dem som skulle emottaga illustr[em] Cancellarium wid flötsund, och som ankom i tisdags äftermiddagen, blef jag förhindrad att hos M[in] K[iäre] Br[oder] aflägga min tacksamhet för gunstig befodran af mitt underdånigsta till Hennes M[ajestä]t jag wet intet annat portrait än det med faklan, som Hennes M[ajestä]t sade mig wara giort i Venedig. wår ritmästare doger aldeles intet att exequera sådant. i Kiöpenhamn skola wara habile mästare.

Hwad fattas M[in] K[iäre] Br[oder]s små kiäre arfwingar? Gud hielpe dem att wähl genom gå sin passion, att M[in] K[iäre] Br[oder] ej må få sorg och blifwa bruten; ty ingen wet huru nära barn röra sine föräldrar utan den som sielf har barn och det proberat.

jag förbl[ifwer]
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala
1764 d[en] 3 febr[uari]

Archiatern
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 119   p.119.