Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3377 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 March 1764 n.s.
Dated 27 Martii 1764. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste och uprichtigste H[err] Broder.

Oeder, som M[in] Br[oder] ser sätter under hwart nummer en hop med synonyma; när jag will citera honom måste jag ju taga första namnet utur paragraphen (tänk om jag tagit det sista, som är mitt, hur hade han icke då kunnat gripa min ambition på qwicka!) nu klagar han att jag citerat det, och säger sig ej gifwet något namn. tokugare har jag ej sedt.

Det går an med de förste 2 delar för de månge lappske örter, men sedan då bara allmänne, Biörk Nätsla, Suger &c som stå i alla böcker, komma att ritas, så twiflar jag på mycken afsättning. han målar många plantas procumbentes med rak stielk och många äfter älendiga specimina, som är stort fehl denna tiden. Ingen hade bättre tillfälle att praestera stort under en så resonabel Kung.

alla de som ej blifwa Doctorer hos oss, gå till Gripswald, som Peterson, Ramström &c.; och 3ne äro nu på wägen, som wij ej kunna släppa fram, att gå samma genwäg; på slutet gå alle. Renaste wägen woro när Collegium ser sig få owärdiga Doctorer, att examinera dem ifrån Gripswald alle samans; Approbera de skickelige, improbera andra. När man giör i sin tienst till publici nytta och inbyggarenas säkerhet det som gagnar, är man ej så lätt att angripas, och har publicum på sin sida.

Hela ställningen af närwarancle statu Medico är traslad och har giort oändelig confusion. Herrar Assessores afråda att studera academice, säga säkraste wara att endast gå i Nosocomio Holmensi och blifwa medici sådane, som praesterne i ett stift, som så snart de blefwit studenter gifwa sig till huspraester, meritera och söka befodran, att praesterne där blifwa wärre än munkar. M[in] K[iäre] Br[oder] som studerat academice wet sielf huru wettenskaper räcka hwar andra handen. Men saken är på så många sätt traslad, att hon ej kan uplösas utan på det sättet Alexander uplöste gordium; där af är nu oredan med chirurgis och pharmacopaeis och med hela medicinska wärket. Chirurgi och Pharmacopaei blifwa lif Medici, Doctorerne måste gapa och se här på.

Huru skall faculteten röra sig, då hon ser mot sig ett helt systeme anlagt att sig undergräfwa. wij söka giöra wår tienst det bästa wij förmå, att wij hafwa godt samwete, för öfrigt måste wij låta dantsen gå.

Nu är intet nytt i wår naturliga werld. alla tala om Gymnotus electricus och hans underliga kraft.

om Cancer ruricola, som kniper med sine klor då någon kommer åt henne, släpper kloen i detsamma, som kan knipa ännu argare sedan hon kommit från kroppen

Må wähl med hela familien.

jag är
Min uprichtigaste wäns
ödmiuke tienare
Carl v. Linné

Upsala d[ie] 27 Martii
1764

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his kind letters [these letters have not come down to us].

Linnaeus wishes that the following year will be agreeable to Bäck and his family. Nobody has been a better president of Collegium medicum than Bäck.

Linnaeusís mother-in-law [Elisabeth Hansdotter MoraeaMoraea, Elisabeth Hansdotter
(1691-1769). Swedish. Linnaeusís
mother-in-law. Married to Johan Moraeus.
Correspondent of Linnaeus.
], 72 years old, has begun to have attacks of fainting, so Linnaeusís wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and children have gone to see her in Falun. Linnaeus is alone in Uppsala, and that is why he has had time to do what Bäck had asked him. So at Midsummer, if they live so long, Bäck and Linnaeus may meet in Uppsala, and enjoy themselves to flora and fauna. Then Linnaeus will also show what he has done lately, his correspondence and so on.

Linnaeus has not seen a Christmas with worse weather and more snow on the roads.

Linnaeus regrets that Vitaliano DonatiDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
has died in Arabia and that his collections have been lost. He hopes that Pehr ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
will return from there in good health.

Linnaeus sends his regards to Bäckís family. He has not seen more than one of Bäckís children.

Linnaeus hopes Bäck will live long and continue to be a true friend.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnťs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 120-121   p.120  p.121.