Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3394 • Georg Christian von Oeder to Carl Linnaeus, 18 April 1764 n.s.
Dated 18 Aprl. 1764. Sent from København (Denmark) to (). Written in Danish.

Höjaedle og Velbaarne
Höjtaerede Herr Archiater

For Deres Velbaarenhed haver jeg at forklare Sammenhaengen med hosliggende Brev fra Herr Miller.

Min Ven Herr Justits Raad Hübner, der i hans Naervaerelse i London nu i nogle Aar har faciliteret min Correspondence med Herr Miller skrev mig d. d. 21 Mart. sistleden, at med en ung dansk Gartner som den Tiid var gaaet med Skib fra London til Helsingör, skulde jeg faae en Pakke med en stor Provision Frö fra Herr Miller til mig. Sidste Löverdag, 8 Dage efter Brevet indfand sig Personen med Pakken, den jeg aabnede i hans Naervaerelse og sögte efter Brev, saasom intet var haeftet uden paa; skar altsaa envelopperne, en ydre og indre, over, da der under den ydre fandtes et Brev til mig, og under den indre fröcapslerne, 168 i Tal. Ved Gjennemlaesning af mit Brev fandt jeg disse ord: I have also sent a small parcel for Dr. Linnaeus, which I beg you will be so good as to forward as soon as you possibly can, og spurdtes da Personen, ved at lade ham selv laese ordene, hvor da denne anden Pakke var. Han svarade, at han ikke havde uden den for vore öyne, men at Herr Hübner, da han tog Afskeed med ham havde talt om noget, som han vilde sende ham til endnu i hans Quarteer, men at han strax derpaa maatte on Bord, saa at om noget var kommet i Gartnerens Quarteer, har det vaeret for silde.

Nu kunde jeg altsaa ved at sammenholde Gartnerens Beretning med hvad Herr Hübner havde skrevet og hvad Herr Miller selv skriver om a small parcel, ikke taenke anderledes, end at den Pakke for Deres Velbaarenhed var glemt i London, og gav mig saa til at indföre Capslernes Opskrifter i min Catalogo pro anno praesenti og at numerere dem.

Men Dagen efter, da envelopperne, som Capslerne vare tagne af, skulde tages af Veyen, befandtes paa den indre og fölgelig skiulte Side af den indre enveloppe, naervaerende Brev til Deres Velbaarenhed, haeftet til enveloppen.

I denne Tvivlraadighed og i Haab om at finde Oplysning i Brevet, proponerede jeg for min College, den jeg veed at Min Herre har Tillid til, om han vilde paatage sig at aabne Brevet, og da derudi ligeledes tales om a few seeds, ligesom i det til mig om a small parcel, saa er det endnu uafgjordt, enten Herr Miller har forstaaet den mig till Haende komne Pakke, indeholdene 168 Capsler, fölgelig ikke saa liden, og ikke nogle faa Frö, eller han mener en anden Pakke, der maa vaere glemt.

For da at komme paa en billig Maade ud af Sagen, har jeg taget nogle Korn ud af Capslerne af de Sorter, som jeg mangler, og pakket dem sammen igjen, og skal i Dag indlevere Pakken til den svenske Chargé d’affaires med Begiaering, at han vil see den snart befordret. Jeg taenker, at om det end skulde befindes, at hele denne Pakke har fra förste Tiid af vaeret Deres Velbaarenhed tiltaenkt, saa vil Min Herre dog ikke fortryde paa, at jeg har taget nogle Korn ud af Capslerne, ey heller paa min Omgang i sagen. Kommer noget deraf op hos mig som maatte mislykkes hos Dem, er det gierne til Tjeneste.

Efter halvt Aars gamle Efterrettninger fra Livorno og gandske nye fra Amsterdam, kand vi med det förste vente Ankomsten af endeel Frö, fra vores Missionairier i Arabien. Kommer det Paquet til Deres Velbaarenhed i mine Hander, skal det strax blive befordret. Af det forrige Frö fra Herr Forskål ere nogle smukke Urter opkomne hos oss, og Laevningerne deraf skal i Aar opelskes og oppasses af mig selv, da jeg i Sommer bliver naervaerende i Kbhvn, men der kommer vist nogle af Herr Forskåls nye Generibus at gaa ind, f. E. Oederia n. er Cleome; Thaumasta er Hypecoum, Gramen singulare er Crucianella. Jeg haver ordre at lade tegne det nye og saerdeles rare, som kommer op af Herr Forskåls Frö. Saasnart nogle Exemplarer af Flora Danica tredie Haefte af beste slags ere faerdige, skal Deres Velbaarenhed faa Deres.

Jeg er med megen Consideration
Deres Höjaedle Velbaarenheds
ydmyge tiener
Oeder

Kiöbenhavn, d. 18 Apr. 1764.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. (LS, XI, 256-257). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Af Linnés brevvexling” (1871), p. 364-365   p.364  p.365.