Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3396 • Nicolaas Laurens Burman to Carl Linnaeus, 2 April 1764 n.s.
Dated 2 Aprilis die 1764. Sent from Amsterdam (Netherlands) to (). Written in Latin.

Nobilissimo & Clarissimo Viro,
C[arolo] Linnaeo Archiatro &c.,
S[alutem] Pl[urimam] D[icit]
N[icolaus] L[aurentius] Burmannus.

Non dubito, quin jamdum receperis LíAdmiralii librum de Insectis, quem ante aliquot menses cum navi quadam per D[omi]num Balguerie ad Te procuravi, quemque, si citius ab Eo habere potuissem, aestatis tempore misissem, scedulamque, quanti Bibliotheca Vestra debeat ab Auctore ipso exaratam hisce inclusi, ut ab Academia petere, dataque occasione et commodo tuo transmittere vel per D[omi]num Balguerie Ipsi Admiralio sol¬vendum pretium procurare posses, qui in se suscepit, reliquas, quas editurus sit, tabulas ad Te mittere, pro quibus, si centenarium numerum non excedit, nil solvendum supermanet.

Depictum hocce Insectum, de quo Tecum antea egi, D[omi]nus líAdmirall mihi subministravit, quod, Eo narrante, in unico tantum loco Surinamae fuit inventum, in quodam sepimento ex ligno exstructo, quodque, licet magni ab Eo aestimaretur, pro sex aureis Gallo cuidam divenditum fuit.

Ante aliquod tempus ad nos allatus fuit Specierum Tuarum Tom. II, quem summo cum animi oblectamento perlustravimus, gratumque fuit perspicere, quod, licet intra anni spatium nullas a Te nec a Filio Tuo habuimus litteras, nostrum tamen meminisci volueris in nominum recensione.

Circa finem Martii anni praecedentis cum navi ad Te transmisi omnium eorum seminum partem, quae a D[omi]no Prof[essore] Forskållio pro horto Amstelaedamensi transmissa et tradita fuerant, cum quibusdam Capensibus, eodem illo anno denuo receptis, aliisque, quae putaveram Tibi valde accepta fore; num vero receperis ignoro, nec quicquam audivi, quomodo Tibi placuerint stirpes, quas Lars, famulus Tuus, secum ex nostro horto, unde omnes, quas voluit, accepit, Upsaliam adduxit.

Aptam satis cum invenerim occasionem circa finem Novembris Bulbos quosdam Capenses ad Te cum D[omi]no Hasselgreen, qui in Sueciam pro-fecturus foret, mittendi abesse nolui, ut Te eorum, quos possidemus, participem facerem, sperans haud ingratos Tibi fuisse et florentes illius memoriam qui miserit, apud Te supermansurum [sic] fore.

Plures praecedenti anno novos recepimus, quos antea nunquam habuimus, inter quos Geraniorum et Oxalidum species quoque eminent uti etiam in herbario, eodem tempore recepto, quasdam antea haud visas reperimus, inter quas Geranium illud A Spinosum, Decadum Parentis, Baliam novam plantam, et B pericarpium G[eranii] Grandiflori, quod nunquam adhucdum adfuit videturque mihi inter Phytolaccam & Neuradam locum mereri ex decem quae adsunt stylis, et a Geranio separanda.

Nova alia, qum mitto, ex compactione et adhaerente limo, solo argilaceo paludoso vel aquoso innasci videtur, proximeque, uti ex structura mihi appareret, Droserae accedit.

Ambarum Folia quaedam cum fructificatione, uti ego habeo, hisce includo; majorem partem dare non potui, cum specimina non adeo magna sint, singulaeque unicum tantummodo possideam; si judicium tuum ad quaenam redigenda forent genera communicare volueris mecum, rem mihi faceres gratissimam.

Hocce hiemali tempore componere tentavi Floram Indicam, quae praeibit Capensi, quamque aestatis tempore in lucem edere animus est; parantur jamdum quaedam Tabulae, quas addere decrevi, cum vero aliquot habentur plantae, quas nullibi descriptas vel depictas invenimus; admodum gratam mihi faceres rem, si mihi permittere velles, ut examini tuo subjicerentur, sique rescivero, quod mei caussa hocce examen in Te suscipere velles, prima cum navi illas transmitterem; curaboque, ut tam justo tempore tibi procurarentur, ut ante nominatum tempus mihi remittere posses.

Magna cum animi voluptate quotidie evolvimus sextum Amoenitatum Tuarum tomum, nuperrime acceptum, singuloque vesperi perlegimus dissertationem quamdam, saepeque admiramur judicium tuum et laborem hisce impensum, summasque, quas possumus, Tibi persolvimus gratias, quod Carissimi mei Parentis meique honorifica recensio [sic] addere placuerit; si quicquam Tibi facere queam, quo gratum meum animum pro hisce obtester, certus sis me huncce amorem nunquam obliturum fore.

Autumni tempore Geraniorum speciminis novam editionem fieri curabo, sique forsan novas species receperis vel hacce aestate reciperes vel quasdam Observationes circa cognitas annotares, ut mecum communicare velis etiam atque etiam rogo.

Si catalogum Africanarum Plantarum, quae Tibi in Herbario tuo deficiunt mittere velles, Earum participem Tibi facerem, quas in duplo possidemus.

Nuper recepimus iterum semina a Cl[arissimo] Professore Forskål in Arabia felici collecta, audivique ex legato Danico, quod et Ejusdem magnitudinis fasciculum in Sueciam mittere debuerat; ideoque non dubito, quin eorum omnium, quae nos, et Tu quoque possidebis species, quam maxime spero Egregium hunc hominem ad Caput B[onae] Spei appropinquaturum, ad cujus Gubernatorem a Carissimo meo Parente commendatus fuit, qui ultimis litteris rescripsit se omni honore Eum recepturum fore, omniaque procuraturum, quae ad Historiae Naturalis incrementum Ipsi adjumento esse poterant.

Nil Novi scio, nisi quod 15 Maji die Auctio habeatur bibliothecae Lambergianae, qui anno praecedenti mortuus fuit, Medicinae, Chym[iae] & Botan[ices] dum vivebat Professor, ubi plures inveniuntur raro occurrentes libri, eximiaque tam ad Botanicen quam Historiam Naturalem et Medicinam pertinentia Opera.

Vidua hujus Defuncti Lambergeri duas adhucdum possidet thecas Insectis praecipue Papilionibus tam exoticis quam indigenis repletas, altera conchyliis plena, quas cuicunque venales offert.

Defuncti locum supplevit D[omi]nus Camper, antea hic Amstelaedami Celebris Anatomiae Professor, minime vero exercitatus Botanicus eo saltem tempore, quod hic Amstelaedami docuit; ea quae ad Historiam Naturalem pertinebant, semper vilipendere solebat; nunc vero, ut una Horti publici domum inhabitare posset, hanc Professionem quoque amplexus fuit, et ut faciliori modo Methodum Botanicam doceret, publice professus fuit, se ex officinalibus demonstrationes absoluturum fore.

Cl[arissimus] D[omi]nus Hahnius in Academia Gottingensi hacce hieme evocatus aucto ejus Honorario hanc oblatam evocationem recusavit, uti forsan jamdum audivisti.

Valeas, Vir Nobilissime, cum Nobilissima Tua familia, quam ex meo nomine salutare oro, uti salutatus a Parente, omni[a] fausta et prospera Vobis apprecor!

Dabam Amstelaedami 2 Aprilis die 1764.

Drosera Verticillata.[a][a] : MS1 [added on fol. 518-519]

Cal. perianth. pentaphyllum, foliolis ovatis acutis, exterius setis glandulosis.
Cor. petala quinque ovata, acuminata concaviuscula alba.
Stam. filam. 5 filiformia antherae oblongae sulcatae apice bifidae, corpusculo nigro cordiformi filamentis cohaerentes.

Geranium spinosum.[a][a] : MS1 [added on fol. 518-519]

Planta succulenta.
Caul. subfruticosus, compressus, tuberculis inaequalis, foliatus, spinosissimus glaberrimus.
Spinae ex singulo tuberculo simplices rarius binae oppositae, subulatae sesquipollicares erectae glabrae ex albo rufescentes, apice saepius foliaceo.
Folia ex spinarum alis, genuina, erectiuscula, vix petiolata, orbiculata fissa, integerrima glabra, plerumque complicata.
Obs. Foliolis, quae e spinis oriuntur, adsunt acumina.
Folia glandulis melliferis aureo colore distinctis videntur oblita.
Folia majora margine rarius crenata sunt.

Fructificatio Geranii spinosi cum foliis et spinis absque et cum Foliolis.[b][b] : MS1 Cal. 5phyllus aristatus
[added by Linnaeus]
A

upSUMMARY

Nicolaas Laurens BurmanBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeusís pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
supposes that Linnaeus has received Jacob Lí AdmiralísL´Admiral, Jacob
(1700-1770). Dutch. Engraver and
illustrator of plants and insects.
book on insects [Naauwkeurige WaarneemingenL´Admiral, Jacob
Naauwkeurige Waarneemingen van Veele
Gestaltverwisselende Gekorvene
Diertjer
(Amsterdam, [1740]).
] that he sent through Daniel BalguerieBalguerie, Daniel (1733-1788).
Swedish. Swedish agent in Amsterdam,
succeeded his father Pierre Balguerie.
some months ago. He enclosed a note specifying how much the Academy should pay. LíAdmiral has taken upon himself to send the remaining illustrations that he will publish. If they are not more than a hundred, the Academy does not need to pay any extra. Burman had earlier discussed one of the depicted insects with Linnaeus, and LíAdmiral had told him that this insect could only be found in one place in Surinam inside a wooden fence. Though he appreciated it much, he sold it to a Frenchman.

The Burmans recently received the second part of Linnaeus Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1762-1763).
Soulsby no. 500.
and they were very pleased to read it seeing that Linnaeus has not forgotten them though they have not received any letter from him nor from his son for a year.

Around the end of March year Burman sent a part of all the seeds that Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
had sent for the Amsterdam garden. Burman also sent some Cape seeds that he had received that year and other seeds that he thought would please Linnaeus, but he does not know if Linnaeus has received them. Did the shoots that Linnaeusís man Lars [Lars BrobergBroberg, Lars Swedish.
Gardener at the Uppsala University
Botanical Garden.
] brought from the Burman garden to Uppsala please him?

Around the end of November Burman had an occasion to send some Cape bulbs with Niclas HasselgrenHasselgren, Niclas (1714-1773).
Swedish. Wholesale dealer, Stockholm.
on his way to Sweden. When they flower Burman hopes that Linnaeus will remember the one who sent them.

The Burmans have received a lot of new plants, among others Geranium and Oxalis, and a herbarium with plants they have not seen before, including Geranium spinosum and the pericarp of Geranium grandiflorum deserving, according to the ten styles, a place between Phytolacca and Neurada and to be separated from Geranium.

Burman sends another new plant that seems to grow in clayey, moist and marshy soil. Burman thinks it is similar to Drosera.

Burman encloses some leaves of both plants with fructification and asks for Linnaeusís opinion.

This winter Burman has tried to make the Indian Flora that comes before his Cape one [the Flora IndicaBurman, Nicolaas Laurens
Flora Indica: cui accedit series
zoophytorum Indicorum, nec non prodromus
florae Capensis
(Leiden &
Amsterdam, 1768).
was published in 1768, to which was addedhis work on the Cape flora]. He intends to publish it in the summer. He is still working on some plates to be added to the book. Some plants have never been described or drawn earlier, and Burman asks Linnaeus if he would examine them.

The Burmans are delighted to open every day Linnaeusís sixth part of the Amoenitates academicaeLinnaeus, Carl Amoenitates
academicae
, I-X (Stockholm
1749-1790). Soulsby no. 1280.
that they received recently. Every night they read a dissertation and they are most grateful seeing references to them in the book, and Burman assures Linnaeus that he will never forget this kindness.

In the autumn Burman will make a new edition of his Geranium book [Burman refers to his dissertation, Specimen botanicum de geraniisBurman, Nicolaas Laurens
Specimen botanicum de geraniis
(Leiden 1759).
], and he asks Linnaeus to send any new species that he may have received and new observations.

Burman asks Linnaeus to send a list of African plants missing from his herbarium. Burman will send specimens of those he has in duplicate.

Recently the Burmans again received seeds collected in Arabia from Forsskål and Burman heard from the Danish ambassador that Forsskål would send the same amount of seeds to Sweden. Burman hopes that Forsskål will go to the Cape of Good Hope. Burmanís father [Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
] has recommended him to the governor [C. Rijk TulbaghTulbagh, C. Rijk (1699-1771).
Dutch. Governor at the Cape in 1751. He
sent plants, bulbs and seeds to Linnaeus
in 1761. Correspondent of Linnaeus.
].

On May 15, there will be an auction of the Lamberger library. The professor died last year and his widow possesses a large collection of insects, in particular exotic and native butterflies, and another collection of conchylia. Both collections are for sale. Pieter CamperCamper, Pieter (1722-1789).
Dutch. Professor at Franeker, after that
in Amsterdam and in 1763 at Groningen.
will succeed the deceased. He was earlier professor of anatomy in Amsterdam but not experienced in natural history, which he used to despise. Now he has taken care of this discipline too, so that he can live in the house owned by the garden, and he has publicly declared that he will end his medical demonstrations.

Johann David HahnHahn, Johann David (1729-1784).
Dutch. Professor of philosophy, physics
and astronomy, botany and chemistry,
Utrecht. Professor of medicine, Leiden.
declined the chair offered at the University of Göttingen this winter, even though at an increased honorarium.

upMANUSCRIPTS

a. (LS, II, 516-517). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1943), vol. II:2, p. 238-240   p.238  p.239  p.240.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 518-519]
b.
MS1 Cal. 5phyllus aristatus [added by Linnaeus]