Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3398 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1-15 May 1764 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Hans Excellence Cancelleren är ännu här, lärer bortresa först nästa wecka.

Rhabarbarum verum lärer wara Rheum palmatum Sp[ecies] pl[antarum] det blifwer hos oss nog allmänt innan kort.

Observationen om salep är artig, alla radices orchidum hafwa haft, som bekant är vim emulcendi uti colique, torminibus dysentericis &c.; skall hon blifwa aphrodisiaca så må hon ej castreras ifrån sin lucht. jag tror att det är nästan indifferent hwilken rot man tager.

at Salep är Orchis mascula har jag sagt alibi och att Morio är dess närmasta slächtinge, men små rötter.

andra tomen af Trundhiems wettenskaps Societets acter är nu utkommen, och som den förra rätt wacker med nordpolens sälsame hafsdiur prächtigt afskildrade. En observation om 8de [a][a] : MS 1. [ slip of the pen; should
be 18
]
seculi smak för wettenskaper är en juvel och mästerstycke.

Jacquin har blifwit Professor Chemiae i Chemnitz med 500 ducaters lön.

H[er]ba Scrophulariae, Juglandes siccae, Amygd[ala] amara, Oleum petrae nativum äro mig bekante.

i måndags stante jag i den fördömda Upsalafeber, som här bortryckt så många. Det war ej siukdom för min utsläpade krop, ty då hade jag säkert decamperat, jag tog consilium in arena äller samma som mot sudor anglicus. äfter 6 timar begynte jag swetta. en oerhörd hufwudwärk höl uti 16 timar för än hon begynte stanna. jag drack kiöldslagit watn; slutade att swetta äfter 28 timmar, äfter 24 timman kom först sura swetten jag slapp, men är nu matt af en så oerhörd swettning. förbl[ifwer]

Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
C[arl] v[on] Linné

Archiatren
Wälborne H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm

upSUMMARY

The Chancellor is still in Uppsala and is expected to remain until the following week.

Rhabarbarum verum should be the same as Rheum palmatum.

Linnaeus comments on an observation on salep. All roots of orchids have some effect on gastric disorders and can be used as aphrodisiacs if their smell can be preserved in the process. Elsewhere, Linnaeus has said that Salep is Orchis mascula, having Morio as its nearest relative.

Volume 2 of Det Trondhiemske Selskabs skrifter has appeared, with drawings of maritime animals from the North Pole. Also, it contains a very nice treatise on the trends in science during the 18th century [Linnaeus refers to Peter Friederich SuhmSuhm, Peter Friederich
(1728-1798). Danish. Historian and
book-collector. Correspondent of
Linnaeus.
, ”Naerwaerande 18:de seculi character”Suhm, Peter Friederich
”Naerwaerande 18de seculi character,
udkastet. Andet stykke”, Det
Trondhiemske Selskabs Skrifter
, 2
(1763), 17-94.
].

Nicolaus Joseph, baron von JacquinJacquin, Nicolaus Joseph, baron von
(1727-1817). Dutch. Botanist. In
1755 at the order of emperor Franz I of
Austria he went to the Antilles and
South America. In 1763 he became
professor of mineralogy and chemistry at
Chemnitz, later professor of botany at
Vienna and director of the botanical
garden at Schönbrunn. Correspondent
of Linnaeus.
has been appointed professor of chemistry in Chemnitz with a salary of 500 ducats.

Linnaeus mentions Herba scrophulariae, Juglandes siccae, Amygdales amarae, Oleum petrae nativum as well known to him.

Linnaeus had had an attack of the Uppsala fever last Monday, and he describes the attack and his way of handling it. He sweated a lot for six hours and had a headache for 16 hours. After 24 hours, the attack passed. He is very tired.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 121-122   p.121  p.122.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [ slip of the pen; should be 18]