Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3400 • Friedrich Charles de Baër to Carl Linnaeus, 21 May 1764 n.s.
Dated d. 21. May. 1764.. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Paris d[en] 21. May. 1762.

Högvälborne och Höglärde Herr Archiater samt Riddare af Kongl[iga] Nordstierne Orden

För några veckor sedan har Bibliothequairen vid Kongl[ige] Franska Wettenskaps Academien Herr Morand tillstält mig flere Böker som samma Academien sedan Herr Archiaterns och Riddarens utnämnande, har utgifvit och som honom i samma Qualitaet tillkomma. Och emedan jag i samma tid hade någre Böker till Secreteraren af Kongl[ige] Svenska Academien och Riddaren Herr Wargentin att öfverstyra, så har jag nyttiat samma tilfälle att packa bägge partier uti en och samma Ballot och öfverskicka dem till välbemälte Herr Secreteraren, bediandes honom att tillsända Herr Archiaterns och Riddaren dem som äro honom tillhörige. Till Bökerne, som Herr Morand mig tillstält, har jag äfvenledes fogat Herr Adansons Familles des plantes som Herr Archiatern och Riddaren för någon tid sedan af mig begärt, och som bara för ungefähr 8. vekor sedan hafva blifvit allmänne giorde. För denne senare Bok har jag utlagdt 9.tt som Herr Archiatern och Riddaren behagar åt Riddaren och Secreteraren Herr Wargentin låta återställa. Jag har äfvenledes sedan Skepets afresa ifrån Rouen undfådt för Herr Archiatern och Riddaren et Exemplen af Connoissance des mouvement celestes, Som årligen i Academien utdelas och hvilket jag inom någre Dagar genom Herr B[aro]n Oxenstierna lärer öfverstyra, framhärdandes emedlertid med högaktning och tillgifvenhet

Högvälborne Herr Riddarens och Archiaterns
Ödmiukaste tienare
F[riedrich] C[harles] Baër

Förtekning af de böker som öfversändas

1. Art de la Raffinerie.
2. Art du Tonnelier
3. Histoire de l´Academie. 1759.
4. Memoires de Mathem[ématique] & de Physique pour L´année 1763.
5. Famille de Plantes par M[onsieu]r Adanson.

upSUMMARY

Some weeks ago Friedrich Charles BaërBaër, Friedrich Charles de
(1719-1797). French. Vicar at the
Swedish embassy in Paris. Professor of
theology, Strasbourg. Member of the
Royal Swedish Academy of Sciences,
Stockholm. Intermediary for Swedish
science in France. Correspondent of
Linnaeus.
received several books from the librarian of the Royal Academy of Sciences in Paris [Académie royale des sciencesAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
], Jean François Clément MorandMorand, Jean François
Clément
(1726-1804).
French. Professor of anatomy, Paris.Son
of Saveur-François Morand.
Correspondent of Linnaeus.
]. These books have been published by the Academy since Linnaeus was appointed and are for Linnaeus. Baër has also added some books for the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
].

Baër also added Michel Adanson’sAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
Familles des PlantesAdanson, Michel Familles des
plantes
, 2 vol. (Paris, 1763).
that Linnaeus asked for. The book was published only eight weeks ago. Linnaeus can ask Wargentin to send the money that Baër has spent for the book.

Baër will send later, via Baron OxenstiernaOxenstierna, Swedish. , a copy of Connaissance des Mouvements celestes [Baër refers to the Connaissance des tempsAcadémie royale des sciences,
Paris,
Connoissance des temps,
ou Calendrier et
éphémérides du
lever & coucher du soleil, de la
lune, & des autres
planètes
(1679-).
], which is published every year by the Academy.

List of books sent:
1. Art de la Raffinerie
[Baër means Henri-Louis Duhamel du Monceau’sDuhamel Du Monceau, Henri-Louis
(1700-1782). French. Wrote on botany
and agronomy. Correspondent of Linnaeus.
, "Art de rafiner le sucre"Duhamel Du Monceau, Henri-Louis
"Art de rafiner le sucre",
Description des arts et
métiers
([Paris, 1764]).
]
2. Auguste-Denis Fougeroux de Bondaroy’sFougeroux de Bondaroy, Auguste-Denis
(1732-1789). French.
, "Art du tonnelier"Fougeroux de Bondaroy, Auguste-Denis
"Art du tonnelier",
Description des arts et
métiers
[1763]

3. Histoire de l´Academie 1759
4. “Memoires de Mathem. et de Physique pour l´année 1763 [in 3. and 4. Baër refers to the Histoire de l'Académie Royale des Sciences année [...] : avec les Mémoires de Mathématique & de Physique, pour la même année [...]Académie royale des sciences,
Paris,
Histoire de
l'Académie Royale des Sciences
année [...] : avec les
Mémoires de Mathématique
& de Physique, pour la même
année [...] : tirés des
registres de cette Académie

(1699-1789).
1759 and 1763]
5. Adanson’s Familles des Plantes

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 279-280). [1] [2] [3]