Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3415 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 June 1764 n.s.
Dated 1764 d. 19 junii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Mot slutet af terminen samblar sig altid mycket öfwerlop hos oss, utom mycket främjat.

jag har nyl[igen] fått 700 wackra insecter ifrån barbariet, som satt mig nog möda, men angenäm.

få hafwa här fått plåcka insecter.

Tillstädier intet Min Brors tid nu under ferierne att se en gamal tienare.

War gunstig och fråga hos Hans Majestet, om jag får lof gifwa en kort recite af andra tornen på Museum Regis.

Anmäla min wördnad hos nådiga Fruen

jag är
Min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1764
d[ie] 19 junii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck

upSUMMARY

Towards the end of the term, Linnaeus always has many things to attend to and received many visitors.

He has just received 700 interesting insects from abroad [the sender was presumably Erik SkjöldebrandSkjöldebrand, Erik
(1722-1814). Swedish. Swedish consul in
Algier, head of the Swedish Board of
Trade. Correspondent of Linnaeus.
]. They have caused him much, but pleasant, work.

Few people in Sweden collect insects.

Linnaeus asks if Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
has time so that they can meet during the summer.

Bäck should ask the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] if Linnaeus may publish an announcement of the second part of Museum Regis [Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
].

Linnaeus sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 122-123   p.122  p.123.