Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3419 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 July 1764 n.s.
Dated 1764 d. 27 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Oändelig tacksåjelse hembäres M[in] K[iäre] Broder som skaffat mig Hans Majts lof at utgifwa korteligen Musei Regis tom. 2dum; där igenom får jag tillfälle att citera beskrifningarne uti nya editionen af Systemet, som där igenom blifwer tydeligare och begripeligare.

M[in] K[iäre] Br[oder]s Rhabarber är Rheum palmatum som förledit år blommade och gaf frucht härligen uti Horto academico, hwar af jag fått rätt mycket. Rumex och Rheum äro så nära slächt, att de allenast differera numero staminum och in ordine naturali tager Rheum just där uti, som Rumex slutar, att man har swårt få limites. alla desse hafwa sura blader, hwarföre de äro röda när de först utkomma och då de förwisna; men roten på alla är gohl, som på alla amaris, så att det tycks som bladen absorberade alt acidum från Roten, alla deras rötter purgera, doch mer äller mindre, alt som roten är frij från acido. därföre purgerar och Lapathum acutum Rumicis species; Rhaponticurn Rhei species mera; och än mer dett allmänna Rhabarber med foliis undulatis. utom desse Rheis äro 2ne bekante Rheum compactum och Rheum palmatum. Desse 2 hafwa mindre acidum än alla andra, ty de äro till bladen gula då de upspricka och äfwen då de gå bort. Min Brors Rheum är Rheum palmatum, som jag har tillräckeligt; och är det tatariska Rhabarber; Rheum compactum är foliis crenatis et valde scabris det Chinesiska. af dessa hade jag ett stånd förledit åhr, som blef stulit utur trägården.

Min K[iäre] Br[oder] regalerar mig med en stor gåfwa då M[in] K[iäre] Br[oder] skiänker mig cimicifugam. Det är ingen som giort mig så mycket bekymber hwad genus angår, som denna, hon är så lik actea racemosa, att den bästa kiännare kan knapt skillia dem, men cimicifuga har 4 och actea 1 pistill; hwarföre jag anhölt af sal Professor Kraskenninikoff i Petersburg att sända mig henne på posten, då postp[en]g[a]rne kostade mig 18 plåtar, men roten war död under wägen, att jag trodde det fata adversa stodo emot det jag någonsin skulle få se henne lefwande. Kan M[in] K[iäre] Br[oder] sända mig henne, nog skall jag henne multiplicera att wij af henne skola få nog; men för alt i werlden sänd henne med någon säker, att hon ej skiämmes på wägen.

jag har fått öfwer ett stort herbarium från ostindien, som Profess[or] Burmannus sänt mig att skrifwa namn på och at återsända, med hwilket jag nu roar mig om dagen.

jag förblifwer
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1764
d[ie] 27 julii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for having obtained the King’s [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] permission to publish the additions to Museum Regis in a second part [Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
]. Thus, he will also be able to refer them in the new edition of Systema naturae, which will become clearer [Linnaeus refers to the Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
].

Bäck’s rhubarb is Rheum palmatum. Linnaeus gives a detailed description of the qualities and characteristics of that and other species of that genus.

Linnaeus thanks Bäck very much for giving him Cimicifuga. Linnaeus has had much trouble in defining that species, as it is very similar to Actea racemosa. However, it has four pistils, while the Actea has just one. Linnaeus had asked Stephan Petrovich KrascheninnikowKrascheninnikov, Stephan Petrovich
(1713-1755). Russian. Professor
of natural history, St Petersburg. Went
with Johann Georg Gmelin to Siberia and
came as the only member of the
expedition to Kamchatka. Correspondent
of Linnaeus.
in St Petersburg to send him one by mail, which had cost Linnaeus 18 “plåtar”, and in vain since the root died during transport. If Bäck can send Linnaeus a specimen, Linnaeus will see it multiplied, but Bäck must send it with a reliable person so that it is not damaged on the way.

Linnaeus has received a large herbarium of East Indian plants from Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
. He was to write the names of the plants and then send it back. Linnaeus is busy with that at present.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 124-125   p.124  p.125.