Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3427 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 10 July 1764 n.s.
Dated 10 Julii 1764. Sent from Amsterdam (Netherlands) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Amsterdam d[en] 10 Julii 1764

Wälborne Herr Archiater och Riddare af
Kongl[iga] Nordstjerne orden

Redan förleden höst vet jag att det skeppet ankommit till Götheborg, med hvilket jag jemte andre mina saker skickade ett Pacquet till Herr Archiatern med de begärte Edvards figurer, men som jag ej haft det nöjet att af H[err] Arch[iate]rn bekomma något bref sedan den tiden så vet jag ej om det ankommit.

M[iste]r Lee Trägårdsmästare vid London, och som H[err] Arch[iate]rn lärer känna bland annat af dess version af Philosophia Botanica på Engelska, är en altför artig man och kan blifva oss ganska nyttig för att få del af de många nya saker, som Engelsmän nu dagel[ige]n få hem från sina widlyftiga nybyggen. Under mit vistande i England har han för H[err] A[rchiate]rns skuld visat mig mycken höflighet, och af ständig sammanvaro har Jag tillräckeln kunnat se, att han är mycket starkare Botanicus Theoreticus än sielfva Miller. Han har bett mig om frön eller rötter af Alstroe-meria men som jag sielf inga har ej eller kan få här, så skulle jag blifva oändeligen förbunden om H[err] Arch[iate]rn ville vara så god och skicka honom nu i höst deraf. Dess adress är To M[iste]r James Lee Nurseryman at the Vineyard in Hammersmith, London. Ingen är skickeligare och villigare än han att tjena H[err] Arch[iate]rn och att skicka alt nytt som dess land kan frambringa. Denna samma Lee har varit Läromästare till ett förnämt Adeligit Engelskt Fruntimer Lady Anne Monson hvars man är Brigadier General i Engelsk tjenst och vistas nu i OstIndien, hvarifrån han säkert såsom en betydande man lärer hemskicka rara saker för sin Fru. Hon har gort större framsteg i Botaniska Wettenskapen än jag ännu vet om något annat Fruntimer, och ej superficielt, efter dess köns bruk, men grundeligit och har rätt vackra samlingar i alla 3 naturens riken, som hon sielf gort och satt i förträffelig ordning efter H[err] Archiaterns Method, ty hon studerar ständigt H[err] Arch[iate]rns skrifter och känner dem till pricka. Hertiginnan af Portland har merit såsom en Wettenskapens beskydderska, men hon har ej l000 de delen af Lady Monson’s grundeliga insigt. Ach! huru nögd skulle hon blifva om hon en gång fingo se en ört nämd Monsonia. Hon förtjenar det, och skulle derigenom upmuntras att upofra både lefnad och egendom till Wettenskapens bästa. Mäst skulle det behaga henne om Örten voro vacker och kunde hållas växande i England antingen i hus eller fria luften. Jag för min del skulle ock blifva H[err] Archiatern oändel[ige]n förbunden för denna höflighet, som denna frun visat mig mycken gunst under mit vistande i England alt för H[err] Arch[iate]rns skuld. Ingen måltid åts i hennes hus att icke H[err] Arch[iate]rns skål dracks aldra först. Ja H[err] Arch[iate]rn är hennes förundran och hon har ofta haft frestelse att resa till Sverige.

Herr Burmannus har här visat mig mycken höflighet och dess son har yttrat mycken tacksamhet emot H[err] Arch[iate]rns godhet för honom i Upsala.

Här har Jag sett 3 lefvande Plataleae från Surinam aldeles lik Leucorodia förutan att hon på hufvudet har en Crista af långa bakåt nedhängande hvita fjädrar. Nebbet har mörkare och liusare tvärstrimor likt Sköldpads skal och spetsen är brandgul. Under svalget eller Gula är skinnet naket el[le]r utan fiedrar. Jag hinner denna gången ej mer men om H[err] Arch[iate]rn behagar hedra mig med sina befallningar så sker det bäst här på Amsterdam under adress till Mess[ieu]rs Hope & Comp[any], men jag blir här ej öfver 5 el[le]r 6 veckor ty jag måste vara hema i October. Jag ber om min vördnad till Frun och hela Familien och har den äran framhärda

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

upSUMMARY

As Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
has not heard anything from Linnaeus since last autumn, he does not know whether George Edwards’sEdwards, George (1693-1773).
British. Ornithologist and artist.
Visited the Netherlands, France and
Scandinavia. Best known for his
History of birds (1747-1751).
Correspondent of Linnaeus.
, pictures of birds [A natural history of uncommon birdsEdwards, George A natural
history of uncommon birds, and of some
other rare and undescribed animals
[...]. To which is added a [... ]general
idea of drawing and painting in water
colours; with instructions for etching
on copper with Aqua Fortis: likewise
some thoughts on the passage of
birds
etc., 4 pt., 4 vols. (London,
[1751]).
or Gleanings of natural historyEdwards, George Gleanings of
natural history, exhibiting figures of
quadrupeds, birds, insects, plants
,
3 vol. ( London, 1758-1764).
] have arrived.

The London Gardener James LeeLee, James (1715-1795).
British. Market gardener, Hammersmith
(London). Correspondent of Linnaeus.
, Nurseryman of the Vineyard in Hammersmith, is, according to Alströmer’s decided opinion, a much stronger botanist in theory than Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
himself. He would like to have seeds or roots from Alstroemeria. Could Linnaeus please send some during autumn? Lee has been advisor to Lady Anne MonsonMonson, Anne (1727-1776).
British. Amateur botanist, wife of
Colonel George Monson, and disciple of
James Lee. Travelled to Calcutta, where
she died. On the way to India she stayed
in the Cape of Good Hope, where she met
with Carl Peter Thunberg.
, whose husband [George MonsonMonson, George (1730-1776).
British. Colonel, husband of Lady Anne
Monson.
] is a Brigadier General, now stationed in the East Indies. Alströmer says that she has made greater progress in botanical science than any other woman, “not superficially — that is common with this sex — but in a close and profound way”. She has beautiful collections from Nature’s 3 kingdoms. She is always studying Linnaeus’s publications and knows them well. The Duchess of Portland, a protector of Science, has not a thousandth of her deep insight. She would be very happy to get a herb named Monsonia. She deserves it, and it should encourage her to sacrifice life and property to Science. Alströmer would also be happy with it. The first toast at every meal at her table was always to Linnaeus.

Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
has been very gentle towards Alströmer, and his son [Nicolaas Laurens BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
].

Alströmer has seen 3 live Plataleae from Surinam, very similar to Leucorodia with the exception of a Crista of long white feathers hanging down from the top of the head. The beak is cross-striped and the tip is bright yellow. The throat is naked. Alströmer has not time to write anything more this time, but if Linnaeus will honour him with his demands, it will be best to send the letters to Amsterdam, care of Hope & Co.Hope & Company, Dutch.
Firm, Amsterdam.
, but Alströmer will not stay there more than five or six weeks, as he has to be at home in October. Alströmer greets Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the whole family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 103-104). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 72-74   p.72  p.73  p.74.