Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3443 • Lars Salvius to Carl Linnaeus, 27 September 1764 n.s.
Dated d. 27. Sept. 1764.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Professor

När påsten sista gången afgick, låg jag i en grufwelig heta för orsakad frossa: jag skrifwer och detta swaret på sängen. Undra ej att jag ingalunda kan gifwa mer för Decades, särdeles som alt hwad som skal anmärkas dertil nu är 2 a 3. dubbelt dyrare än förr.

Det wärsta är, at det kommer nu för sent i detta år, så wida det ej kan nu mera föras ut til Leipziger Mensa.

Nu inrikes debiten har ock för all tings dyrhet skul få tagit af, at det är gräsärligt. Således måste jag tillåta at Herr Professoren häldre hörer sig om en annan Förläggare.

Med särdeleles tilgifwenhet har
Den äran at förblifwa
Wälborne Herr Professorens
Förtiensta tienare
Lars Salvius

Stockholm d[en] 27.
Sept[ember] 1764.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 422-423). [1] [2] [3]