Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3455 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 September 1764 n.s.
Dated 4 septem. 1764. Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder

jag har legat på landet i sommar i mitt lugn och fägnat mig af werlden; ty fick jag M[in] K[iäre] Br[oder]s bref, så sent att jag det ej kunne beswara. Min Broder bör åtminstone arbeta wid hofwet och syssla till han blifwer 50 åhr; sedan taga nådigt afsked och sätta sig i ro, att min Bror kan säga sig hafwa lefwat några dagar; ty tiden här blifwer för oss ej ewig; och M[in] B[roder] kan subsistera; men drager gerigheten M[in] B[roder] så war i tienst så länge M[in] B[roder] lefwer och gack sedan bort, som M[in] B[roder] aldrig warit här.

Helleboraster maximus är min Helleborus foetidus. jag har henne, men ingen i åhr, som blommar; hon är biennis och andra åhret först skiuter i stielk, fructificerar och dör; hon är swår att hålla öfwer wintren; wåra kalla wintrar tohl hon ej wähl; och frigidarium gifwer henne ej nog luft. i Skåne skulle hon kunna uthärda ute; får jag henne öfwer wintren, skall min Bror gierna få ett stånd och frö nog. Men säg mig huru hon skall brukas, ty hennes qualitates virosae måste agera violent. quae dosis? quae forma optima?

Det som sal[ig] Forskåhl sände för sin död hem ifrån aegypten, det kommer wähl, men jag twiflar att comites wågat taga en lapp äfter honom, som dödt i päst. Det war en faselig skada för wettenskapen att han dog; jag kan ej beskrifwat ty han hade redan samblat otroligt mycket i ett land, där få om någon warit oculatus.

Adansson giör mig intet för när. först måste alla som skrifwa latin sluta ut C. H. Y, Z. Q: Sedan måste all fransöska skrifwas på annat sätt, som en infödd fransos nu ej förstår

Hans Methodus naturalis är den onaturligaste af alla. Mesembryanthemum blifwer nu delt i 5 genera. Alla mine latinske nomina plantarum generica gå bort och malabariska, mexicaniska, Brasiliska &c. komma i stället; som ej kunna pronuncieras med wåra tungor. bladen giöra nya genera. Fundamentum fructificationis går öfwer ända. Ingen hans class blifwer naturel utan blandning af alt. Man bör supponera att Gud giort ett för än han giorde 2, 2 för 4. att han giort först simplicia, och sedan composita. att han först giort ett Species af hwart genus. att han blandat sedan differente genera att där af blefwit flere species; supponera att Gud giort ett Ranunculus; att detta Species blandats med Helleboro, Aquilegia, Nigella &c. per generationem hybridam lege divina concessam. och att proles af dessa blandningar i wäxterne liksom i diuret behållet medullare äfter modren och corticale äfter fadren. Där af hafwa blifwit så många Species Ranunculi foliis hellebori; alia foliis Aquilegiae, alia foliis Nigellœ. Desse alla få ej skillias i arbitrelle genera. att så gått till wisas a posteriori. detta är fundementum fruchtificationis, ärkient alt ifrån Gesneri tid, det Adansson borde wettat.

Adansson har sielf inga rön; alt sitt har han compilerat af' mine skrifter, som jag kan wisa. Men han biter intet många diur;

Hwarföre war ej Dalberg nögd med disputationen? Där war ju alt hwad den token sagt. Han wille wara stor, men war det icke.

förbl[ifwer]
Min H[err] Broders
ödmiuke
C[arl] Linné

d[en] 4 septem[ber]
1764

Achiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has had a quiet summer in the country. Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
letter arrived so late that Linnaeus could not answer it. Linnaeus thinks that Bäck should continue his work at the Court until he was 50 years of age and then resign, so that he can have some years with a more pleasant life. However, if Bäck prefers, he may go on at the Court until he dies, and then it would seem that Bäck had never done anything else.

Linnaeus wonders about Helleboraster maximus, identical with Linnaeus’s Helleborus foetidus. Linnaeus gives some information about the cultivation of it and promises Bäck a plant the next year, if Linnaeus’s stands the winter. However, Linnaeus is not sure of its use, since its effects as a drug must be violent.

Linnaeus expects to receive the collection that Pehr ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
made in Egypt before he died. Since he died from the plague, nobody has dared to touch any of the material. Linnaeus regrets that Forsskål died, for he had collected incredibly much in a country where nobody had been before him.

Michel AdansonAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
does not trouble Linnaeus. Linnaeus describes a short method of transforming Latin into French.

As to Adanson’s Methodus naturalis [Linnaeus refers to Adanson’s Familles des plantesAdanson, Michel Familles des
plantes
, 2 vol. (Paris, 1763).
], Linnaeus considers it very peculiar. Linnaeus gives several examples of the confusion caused by the distinctions suggested. Truth already established by Konrad GesnerGesner, Konrad (1516-1565).
Swiss. Physician, botanist, zoologist,
bibliographer, Lausanne.
has been disregarded. And in addition, Adanson has not made any new discoveries of his own but just compiled material from Linnaeus’s works. He will not be successful.

Linnaeus wonders why Carl Gustaf DahlbergDahlberg, Carl Gustaf (?-?).
Swedish. Colonel and owner of a
plantation in Surinam. Daniel Rolander
went to Surinam to serve as tutor for
Dahlberg’s children. Correspondent of
Linnaeus.
was not satisfied with the dissertation [Linnaeus refers to the Dissertatio botanico-medica, sistens lignum quassiaeLinnaeus, Carl Dissertatio
botanico-medica, sistens lignum
quassiae
, diss. resp. C.M. Blom
(Uppsala [1763] ). Soulsby no. 2239.
], although it contained all that Dahlberg had said. Linnaeus thinks that Dahlberg wanted to be more important than he really was.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 126-127   p.126  p.127.