Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3456 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [31 October 1764] n.s.
Dated Undated, but written in the end of October or early November 1764. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Gunstige Herre.

Här återsändes Prof[essor] Bergii beskrifning på Soja, hwarwid jag giör inga anmärkningar.

Sådane communicationer äro oangenäma, att den ena skall censurera den andras giöremål. jag är wiss på att mången för sådane communicationer undandrager sig, att ingifwa till Academien rön. jag känner mig sielf, och skulle sielf förtryta om någon ändrade mine; då jag giort så wähl, som jag kunnat. Man will ej gierna giöra sig owänner i onödigt måhl; man får dem nog ändå.

Af figuren ser jag att de hafwa ej bättre tillgång i Stockholm än i Upsala, att i riket näppeligen finnes en enda som kan afrita en enda ört. Det hafwer warit mitt öde, det blifwer ock andras; föga heder för acterne. Ritaren har målat bladen emot naturen spitsige; och foliola lateralia på yttre sida långt smalare än de i wärket äro; hwarföre ock Kaempfers figur är långt bättre, i hwilken endast fattas att Caulis är ej nog flexuosus. jag har wäxten både från loco natali i Ostindien, och blommande i trägården.

Wille H[err] Secreteren på egen hand (utan att det kommit ifrån mig) fråga author om stielken är richtigt dichotomus; om icke stamina hänga hop in membranam; om icke något mer kunne tillläggas wid modum fructificandi, så må M[in] H[erre] det giöra.

Auctors gissning om icke Soja saften kunne af wåra turkiska bönor förfärdigas, tyckes wara nog liklig; jag hörde Capit[ain] Ekenberg för ett åhr sedan wara af samma tanka.

i går fick jag bref från de dödas rike af sal[ig] Forskåhl. jag begiärte wid hans bortresa att få wetta genus Balsami de Gilead s. Opobalsami af honom, förr än jag dog, om jag ock icke fingo mera. Han som förbiuden af sin Kong att communicera något med någon, har aldrig sändt mig en enda decouvert; men nu får jag af hans bref wetta genus Opobalsami, som är icke Terebinti slägte, utan ett helt annat genus, doch bekant; jag hisnade wid en så stor novelle. stielk med blommor låg i brefwet. ingen har fått wetta des genus, som doch wäxten warit den namnkunnigaste alt ifrån Alexandri magni tid.

Det är förundranswärdt att Alpes arabicae, som gå öfwer Skyarne, äro till climatet doch så milde, att inga fiell wäxter där finnas, utan endast sådane, som wäxa här i Sverige. Det bestyrker Lobelii utsago att plantae septentrionales Europae äro alpinae in alpibas australibus.

Corallswamparne, Madreporae simplices, allmänt bekante, men ingen har sedt diuret som giort dem, förr än sal[ig] Forskåhl, som dem i brefwet för mig beskrifwit, med deras character.

[a][a] : [added at the top of the
letter
]
jag har nu haft bref åter af Professor Arduini uti Padua om swar på mitt dyra bref.

War nådig och wid tillfälle gif Hans Excellence Ekeblad innelychte bref här om, och lätt mig wetta hans utlåtande.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus returns an observation from Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
on soy with no comments [Linnaeus refers to the,”Beskrifning på Soja-bönan”Bergius, Petter Jonas
”Beskrifning på Soja-bönan”,
KVAH, 25 (1764), 271-75.
].

He says that it is uncomfortable to censor other peoples work. Many may abstain from sending observations to academy for that reason. He would himself be displeased if somebody made changes to his observations.

The figures show that Stockholm has the same problem as Uppsala with regard to lack of competent draughtsmen. The leaves are wrongly depicted; Engelbert Kämpfer’sKämpfer, Engelbert
(1651-1716). German. Physician,
botanist and explorer. Travelled in
Asia. Known for his works on Japan and
Japanese natural history.
figure is much better.

Linnaeus asks the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] to ask the author, without disclosing that the question comes from him, if the stalk is dichotomus; if the stamens are connected in membranam; if not more could be said about modum fructificandi.

The author’s [Bergius’s] guess that soy oil could be extracted from Turkish beans seems interesting; Ekenberg [Carl Gustaf EkebergEkeberg, Carl Gustaf
(1716-1784). Swedish. Captain, employed
by the Swedish East India Company.
] expressed the same opinion a year ago [Linnaeus refers to the “Om chinesiska soyan”Ekeberg, Carl Gustaf "Om
chinesiska soyan", KVAH, 25
(1764), 38-40.
].

Linnaeus received the day before a letter from the late, Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
[Forsskål to Linnaeus, 9 June 1763Letter L3267]. Linnaeus had asked him, before he went, to inform him about the genus [---] Opobalsami. Forskåhl had never sent him any observation but Linnaeus had now been informed that Opobalsamum not is Terebinthinum. A stalk and flowers had been enclosed.

Linnaeus founds it surprising that Arabian mountains have such a mild climate and that no high mountain plants grow there but only those that can be found in Sweden. This confirms Lobelius’s [Mathias de L’Obel (Lobelius)L’Obel (Lobelius), Mathias de
(1538-1616). French. Botanist,
physician-in-ordinary and botanist to
James I.
] statements.

Madreporae simplices are commonly known but the animal that produces them has not been seen until Forsskål described them.

Linnaeus has received response to his letter to Pietro ArduinoArduino, Pietro (1728-1805).
Italian. Professor of economy, Padua.
Correspondent of Linnaeus.
in Padua [Linnaeus to Arduino, 20 April 1764Letter L3391, Arduino to Linnaeus, 20 July 1764Letter L3424, 24 September 1764Letter L3457, Linnaeus to Arduino, 3 November 1764Letter L3484].

Linnaeus asks the secretary to pass on an enclosed letter to Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
[Linnaeus to Ekeblad, 3 November 1764Letter L3482].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 359-364   p.359  p.360  p.361  p.362  p.363  p.364.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 268-270   p.268  p.269  p.270.

upTEXTUAL NOTES

a.
[added at the top of the letter]