Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3480 • Johann Jacob Lerche to Carl Linnaeus, 16 November 1764 n.s.
Dated 5. Novembr. St. Vet. 1764. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater
och Riddare.

Den synnerliga högacktning jag altid haft för Herr Archiaterns wärdaste person och odödeliga förtjenster, har gifwit mig anledning att så ofta mig möijeligit warit gifwa densamma tilkänna genom åtskilliga fröens öfwerskickande ifrån Ryssland, dels genom wår H[err] Professor Mullers bemedlande, dels också denna Sommaren genom H[err] Falcks. Tör hända att några däribland funnits, som hittils ej warit mycket bekanta. Min kunskap i Botaniquen är fuller ej stor; dock har jag altid warit en älskare därutaf, och därföre på mina resor winlagt mig om, att söka och samla hwad jag har kunnat, häldst för att giöra andra ett nöje därmed. Det mästa därutaf har jag tid efter annan sändt til Medicinska Cancelliet, til Herrarna Démidow, Gmelin och de Gorter. Saliga H[err] Professorn Gmelin war just utur Siberien tilbaka kommen, då jag 1745, med den stora ambassaden til Schach Nadir, reste til Persien. Han bad mig att samla flitigt, och i synnerhet att beskrifwa de mig obekannta Vegetabilia, efter H[err] Archiaterns berömda Methodum Sexualem, hwartil han gaf mig första anledningen och tillika Genera Plantarum med på resan. När jag kom til Astrachan, gjorde jag först med bekanta plantor ett försök, til dess jag änteligen också frästade på detsamma med andra, och continuerade därmed på resan omkring Caspiska Sjön ända til Gilan. Denna ofullkomliga Descriptio plantarum är det, hwilcken jag nu understår mig, att härjämte sända H[err] Archiatern, häldst åfwannämde H[err] Falck nyligen har wist mig en Dissertation, som en Rysk Studiosus Karamischow hållit, hwaruti han ibland annat också anmärcker, att han hos H[err] Archiatern och Riddaren sedt en beskrifning om några plantor, som skal härröra utaf mig. Om så är, så lärer densamma ändå ej hafwa warit något annat än en blått Denominatio plantarum Astracanensium et Persicarum, som antingen H[err] Archiater von Fischer eller H[err] Professor Gmelin tör hända öwersändt. Den nogare beskrifningen har jag ännu altid behållit hos mig, och som bemälte H[err] Falck därpå yttrade sin åstundan att se densamma, så wiste jag honom den, och resolvera mig också änteligen, att öfwersända den til H[err] Archiatern. Jag wet förut, att den i många mål är origtig och ofullkomlig. Men som jag däremot också tror, att där ibland torde finnas några observationer om en del Plantor, som woro märckwärdiga, så har jag welat meddela dem, sådane som de då äro. Herr Archiatern är den som endast bör sätta wärde därpå, och, om de då också finnas odugeliga, åtminstone lärer ursäckta mig och mina fel, i anseende til Sin ädelmodighet, och min goda wilja. Mina öfriga mångfaldiga förrättningar hafwa icke tillåtit mig, att anwända mera tid på denna så angenäma Wettenskapen. Wore jag så lyckelig att ärhålla några rader utaf H[err] Archiatern, som öfwertygade mig, att detta så wäl, som de härtils öfwerskickade Semina wäl uptagits, så skulle jag intet underlåta, att hädanefter därmed fortfara, och genom mina Wänner och Correspondenter här i Riket låta samla hwad samlas kan.

Jag önskar emedlertid af alt mitt hjerta, att den högsta ännu i långliga tider täckes uppehålla H[err] Archiatern wid lifwet och en fullkomlig hälsa, til wåra tiders ära, til det allmännas nytta, och til Wettenskapernas Rikes wälgång och prydnad.

Jag har den äran att med största wördnad och tilgifwenhet framhärda Wälborne Herr Archiaterns
och Riddarens
hörsamste tjenare
Jo[hann] Jac[ob] Lerche

St. Petersburg
d[en] 5. Novembr[is] St[yli] Vet[eris]
1764.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 88-90). [1] [2] [3] [4] [5]