Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3505 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 1 December 1764 n.s.
Dated 1 December 1764. Sent from Alingsås (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Alingsås d[en] 1 December 1764

Wälborne Herr Archiater och Riddare

Huru lycklig skulle jag skatta mig om jag endast till hälften kunde svara emot H[err] Archiaterns smickrande omdömen om mig så wäl i dess sista som alla brefver till mig. Jag kan ej skryta af annat än god Wilja, och att Jag bättre än många känner min lärares stora förtjenster, men många omständigheter hindra mig att så mycket idka mitt käraste studium som Jag wille. Genom Upsala lärer Jag ej kunna fara, men min största längtan skall wara att straxt efter min ankomst till Stockholm få upwakta H[err] Archiatern.

På Packhuset i G[öthe]borg fant Jag i en Wrå en af mina Lådor hemskickad från Venedig och hvaruti låg ett Bacquet med Örter och ett annat med Frön begge för H[err] Archiatern. De senare lära wäl större delen wara skämde dock skall Jag föra alt med mig up. Min Mor tackar mycket för mödan medan Portraitet och ber H[err] Archiatern widare ej tröttas wid att skaffa det.

Beskrifningen på Burmanni Simia är som följer och Jag i hastig¬het kunnat hoprafsa.

Kroppen tätt och jämn hårig, nästan så stor som S[imia] Sylvanus men mycket smalare och nättare.

Hufwudet nästan rundt med kårt Snyte.

Ansigtet hårigt. Pannan rund med hår af lika färg och längd som på Kroppen. Kretsen Krin ögonen en half finger bred naken. Glabella utstående med en kulrig rygg, betänd med kårta svarta hår. <u Öfra ögonlocket rörligt med få svarta Cilia. Undra ögonlocket orörligt utan Cilia. Ögonen runda. Iris rund och Gul, med rund och svart Pupilla. Kinderne något utstående hårige liksom Kroppen. Öfra och undra läpparne med hakan äro betäkte med helt kårt hvitaktige hår och några få deruti blandade tumslånga styfva svarta Vibrizae. Näsan liksom nedtryckt men Kulrig, skiuter ej så långt fram som mun-nen och är tätt betäkt med ganska Kårta, Krithvita hår. Naesans mellanvägg skiuter längre fram än sidorne (alae). Öfra läppen framstående ej lodrät. Öronen aldeles lika en menniskias, nakna förutan några få styfwa hår på insidan.

Svantsen längre än kroppen, jämntjock, ändan liksom afhuggen, betäkt med kårta svarta hår.

Palmae såsom menniskiohänder men tummarne i Proportion kårtare och räkte ej längre än till första leden af de andre fingrarne, åfwanpå ludne. Naglarne på alla fingrarne svarta, lika menniskors.

Plantae ha 5 fingrar men längre än på Palmae. På lika sätt ludne och naglade. Tummarne voro mycket längre än på Palmae. Skrefvade altid bredt från den öfriga delen af handen och emellan var ett slakt tunt skin.

Nates syntes inga utan Kroppens bakdel var ganska tunn.

Genitalia masculina ej mycket märkeliga. Färgen. Dorsum, latera, abdomen, femora, tibiae, frons, malae, alt af samma färg, som är svart och liust Askgrått fint hvartomannat jämnt spräcklade. Denna brokughet härrörer deraf att hvart enkelt hår är svart med 2, 3 eller 4 fasciae transversales af lius halmfärg. Cauda, Brachia, Manus, Plantae och Pectus svarta. Halsen åfvanpå något mörkare än ryggen.

Dentes Canini 2 gånger så långa som de öfrige.

Nickade runkade och ryckte på hufvudet esomoftast

Nöjsam, lekande, åt allehanda vegetabilier och med största begärlighet spindelägghus. Hemvist. Guinea i Africa.

Nu följer beskrifning på en annan Simia som Jag såg i Berlin kringförd af en Karl för att ses för Penningar. Jag lät deraf göra en målning i Oljefärg i Naturlig storlek som Jag skall föra upp med mig till Stockholm. Af begge desse beskrifningar täckes H[err] Arch[iate]rn sielf utsöka differentia specifica ty hvarken är S[imia] Spinx eller S[imia] Apedia mig mer bekante än hvad Jag finner i Systema Naturae.

[- - - ]

förbl[ifwe]r
H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
would be happy if he, at least partly, could live up to Linnaeus’s flattering judgements in his last letter [this letter has not come down to us] as well as in all his letters to Alströmer.

The first he shall do upon arrival in Stockholm will be to visit Linnaeus.

In the Gothenburg warehouse Alströmer found his boxes from Venice containing packages meant for Linnaeus. — Alströmer’s mother [Hedvig Elisabet AlströmerAlströmer, Hedvig Elisabet
(1716-1806). Swedish. Wife of Jonas
Alströmer.
] thanks for all Linnaeus’s trouble with the portrait.

Alströmer then gives a description of Johannes Burman’sBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
Simia.

Body densely hirsute and almost as large as S. Sylvanus, but thinner and lighter.

Head almost round with a short nose.

Face hairy. Forehead round with hair of equal colour and length as that on the body. The areas around the eyes are naked. Upper eyelid immobile without cilia. Eyes round. Iris circular and yellow with round and black pupilla. Cheeks somewhat protruding, hairy like the body. The upper and lower lips and the chin are covered with quite short whitish hair and among them a few stiff, black, inch-long vibrizae. The nose is depressed but convex, not as protruding as the mouth, and covered with short white hair. The nasal septum protrudes more than the alae.

Upper lip protruding, not vertical. Ears just like a human’s, naked except for a few stiff hairs on the back side.

Tail longer than the body, of uniform thickness, the end as if squarely cut off, covered with short black hair.

Palms like human hands. Thumbs proportionally shorter, the tips level with the first joint of the other fingers, hairy on the outside. Nails of all fingers black, like humans.

Plantae have 5 fingers, but longer than the ones on the palmae with the same type of nails and hair growth. The thumbs were much longer than those on the palmae and widely splayed medially, with a lose flap of skin connecting it with the second digit.

Nates were not to be seen. The rear end of the body was rather thin.

The male genitalia unremarkable.

The colour were all the same. Which means black and light ashen grey, finely and evenly speckled. This diversity of colour comes from the fact that every single hair is black with 2, 3 or 4 transversal fasciae of a light straw colour. Cauda, Brachia, Manus, Plantae and Pectus black. The dorsal part of the neck is darker than the Dorsum. {p Dentes Canini 2 times as long as the rest.

It nodded and moved the head frequently and irregularly. Amusing and playful, it ate different vegetables and with greatest eagerness spiders’ eggs.

Lives in Guinea in Africa.

Alströmer then gives a description of another Simia shown for money in Berlin. Alströmer had an oil painting made of this animal for Linnaeus to study, trying to find different specific characteristics as neither S. Sphinx or S. Apedia are better known to him, than what he can find in the Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
. [The description, fol. 107-108, was published in "Beskrifning på en sällsam babian"Alströmer, Clas
"Beskrifning på en
sällsam babian. : Simia
mormon", KVAH 27 (1766),
138-147.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 105-108). [1] [2] [3] [4] [5] [6]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 74-76   p.74  p.75  p.76.