Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3523 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 7 January 1765 n.s.
Dated den 7. Januar. 1765.. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Åkerö den 7. Januar[ii] 1765.

Wälborne och wördaste Herr Archiater, Professor, och Riddare.

Under full tillredning till min afresa ifrån orten, ser jag mig hugnad med H[err] Professorens och Riddarens angenäma skrifwelse, och mig hedrande Nyårs önskan.

H[err] Professoren och Riddaren kiänner mitt hiärtelag, förknippat med den del det almänheten tager i en så odödelig Mans wälgång; ty tror jag mig i få ord kunna betyga, huru innerligen jag önskar dess dagar glada och karska, långt efter sedan jag min trötta wandel uttråkat! Widlyftigare att yttra mig, hoppas jag muntligen ega tillfälle i Stockholm.

Gläfsaren Anderson bestyrcker det gambla och sanna ordspråket: Praestantibus viris maledici deesse non possunt.

Jag framhärdar med så outsägelig, som upricktig, och oföränderlig wännskap

Wälborne Herr Archiatrens, Professorens och Riddarens,
tienstskyldigste tienare
Carl: G[ustaf] Tessin

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 173-174). [1] [2] [3]