Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3532 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 1 January 1765 n.s.
Dated 1765 d 1 januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to ŇkerŲ (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Majts och Riksens Råd,
Praesident i K[on]gl. Cancellie Collegio, Öfwerste Marschalk,
Gouverneur för Cronprintsen, Academiae Canceller, Canceller af K[ong]l. M[aj] ts Orden.

Då mine åhreräkningar nu åter skola afslutas, måste jag åter hisna för den oändeliga skuld, uti hwilken jag hos Eder höggrefl[ige] Excellence, näst Guds, är aldra mest fördiupad, som jag på Eders höggrefl[ige] Excellences nådigste credit tagit min och hela min families underhåll nu öfwer 25 runda åhr. jag där emot som utom detta hade intet och woro helt blott, stodo olyckelig, om Eders Excellence såsom Guds egen son, ej gingo i sin faders fotsporr, och togo ett tacksam hierta för contanter.

Denna dagen har och skall jag så länge jag lefwer helga i tacksamhet emot min Gud och min Tessin, som förlänt mig all den sällhet jag wunnit i werlden, då jag anropar Gud, som städse ser och hörer oss, som uptager wåra önskningar, att han täckes förläna Eders Excellence en lång, säll, och förnögd lefnad. Han som brukar sine medel, de onde till ondt och de gode till godt, lärer och bewara Eders Excellence med sin mächtiga hand, som han redan för detta giort, då hela afgrundens awund gapat men ej kunnat rört ett enda hår, ty alt går här i werlden i största confusion, doch på slutet ser man att alt gådt, som en hög försyn selat.

At den Alsmächtige täckes giöra Eders Excellences dagar många och sälle har och skall wara min önskan i tiden, och tacksamhet skall föllia mig till grafwen, till hwilken jag framhärdar att wara

Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Carl v. Linné

Upsala 1765
d[en] 1 januarii

[a][a] : MS1 [added on fol. 3] Eders Högrefl[ige] Excellence täcktes för ett åhr sedan eller mera nådigst warna mig för en fransosk Adanson, som skulle föda ett foster om hwilket profiterades att det kunne mig upswällia. jam peperere montes monstrosìssimum murem, men hela werlden har tillstådt att den in hoc studiorum genere ej sedt absurdare. Hans hela owett har ej kunnat swett ett enda hår på mitt hufwud, men wähl giort att opposita juxta se posita magis illucescant.

Kongl. Majts och Riksens Råd
Praesidenten uti Kongl. Cancellie Collegio
Öfwerste Marschalken,
Gouverneuren för CronPrintsen, Academiae Cancelleren
Cancelleren af Kongl. M[aj]ts Orden
den Högwälborne Grefwen
H[err] Carl Gustav Tessin
Nykiöping
Ackerö

upSUMMARY

Linnaeus writes a New Year letter to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and expresses his own and his familyís deepest gratitude for the support they have received during their 25 year long friendship.

P.S. Linnaeus comments on a warning he received from Tessin a year ago regarding Michel AdansonAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
who would compete with Linnaeus in a forthcoming publication [Linnaeus refers to Adansonís Familles des plantesAdanson, Michel Familles des
plantes
, 2 vol. (Paris, 1763).
], a threat that has not been fulfilled, because everyone (the whole world) consider this book to be absurd.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 29). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 72-73   p.72  p.73.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 3]