Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3568 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 26 April 1765 n.s.
Dated 1765 d. 26 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder.

Min K[iäre] Broder föranlåtes jag rådföra uti en casu conscientiae, såsom warande Archiater regni och Praeses R[egii] Collegii, doch privatissime et sub rosa silentii, gif mig råd såsom en wän och wis man. jag har intet i ämbetets saker warit mera willrådig.

Regementsfältschiären wid attolleriet Lenberg blef student 1752, disputerade under mig de Nutrice noverca, rätt wackert; blef sedermera fältschiär &c. förledit åhr kom åt honom att blifwa Doctor; reste hit; bewistade Wallerii och Philosophorum approbation. nu kommer han till oss och begiär examen, som bör näkas ingen, som det gitter. Examen blef anstalt i förrgårs. Han hant knapt pundnaglen; hwarföre jag suspenderade att afsäga judicium om examen till nästa onsdag för fölliande considerationer, ty ehuru Edert intresse är alient ifrån wårt will jag gierna i min tid jämka mig, så mycket är mögligt.

jag wet, att Eder plan woro den, det alla Medici borde lära chirurgien, att där igenom winna regements fältsch[iär]poster, som äro betydande; då häldre söcktes en chirurgu, som woro doctor än en annor.

jag wet, att Pr[ofessor] Acrell åstundades af Eder till D[octo]r att där igenom mera inlifwas med Eder.

jag wet intet, om H[errar]ne åstunda att flere chirurgi på det sättet skulle kunna söndras; äller om chirurgi sielfwe drifwa där på för sine orsaker och uträkningar.

Lätt mig därföre wetta hwad existimation bemälte L[enberg] har ibland chirurgos äller i sin societet, samt äfwen hos allmänheten. att stöta en hedranswärd man så publique woro både för honom och oss sensibelt. Excellerar han in sua arte bör därpå giöras någon reflexion. Hade han gått öfwer pundnaglen hos oss, hade wij ej frågat äfter om han warit jude äller graek, utan giort honom till Doctor. nu äro wij rädda om både hans och facultetens existimation.

Detta skrifwer jag under cavalliers parolle att M[in] H[err] Br[oder] icke uptäcker för någon; men som en wän säger mig circumstantierne; ty man giör och något i anseende till publicum.

Verbo: Mon om de bäste chirurgi blefwo Doctores, de icke då skulle sielfwe söndra sig ifrån plebem, och tyckas de woro bättre än de andre?

Mon icke då skulle winnas att cheferne skulle willia med tiden altid hafwa Doctorer till regements fältschiärer?

Contra. Om sämbre och förachtade Chirurgi af sin societet, blefwo promoverade, mon icke då Honores Doctorales skulle komma hos dem i föracht, och de skulle säga, att wåra sämste chirurgi kunna blilwa Doctorer? ty de kiänna sina bäst.

judica ipse politice, vel in favorem vel justitium, et da consilium

jag förblifwer
Min förtrogne H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1765
d[en] 26 April

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus asks for Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
advice in a very delicate matter, which he considers to be the one where he has been most uncertain in his whole career.

Fredrik LindbergLindberg, Fredrik (1733-1779).
Swedish. Army-surgeon.
, at present surgeon in an artillery regiment, had started his studies in 1752 and took part in a disputation under Linnaeus with some success. He had asked to be promoted to doctor of medicine and taken some courses for that purpose. He had recently been examined and failed. Linnaeus had had to postpone his decision to have time to think it over and to hear the opinion of others.

Linnaeus is aware that Bäck and the Collegium medicum want all doctors to be trained in surgery, and that Olof af AcrelAcrel, Olof af (1717-1806).
Swedish. Surgeon, professor at the
Serafimer-hospital in Stockholm. Uncle
of Johan Gustaf Acrel.
was promoted to doctor of medicine on the request of the Collegium. However, Linnaeus is not sure if that was done on purpose by the Collegium. in order to diminish the monopoly of the surgeons, or if the surgeons themselves urged this development to increase their own importance.

Linnaeus wants to know about Lindberg’s reputation among the surgeons, in his association and among the public. If he is competent, he should be promoted, likewise if his examination had been successful, but as it is, the faculty has to look to his and its own reputation.

Linnaeus is very anxious that Bäck does not tell anybody about this.

Linnaeus summarizes the pros and cons:

If the best surgeons were promoted to doctors, they could think that they werre better than the others, and the military authorities would prefer to have such doctors as regimental surgeons.

If surgeons of lesser knowledge and reputation were promoted, the degree of doctor of medicine would be looked down on, and they would say that even the worst surgeon can be promoted to doctor.

Linnaeus asks Bäck to decide on the most prudent course, as a favour or obedient to law, and to advise Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 133-134   p.133  p.134.