Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3570 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 25 April 1765 n.s.
Dated 25 April 1765. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm d[en] 25 April 1765

Wälborne Herr Archiater och Riddare

När H[err] Archiatern expedierat snäckorne, så skulle Jag önska få veta, om däribland är någon ny.

Fru Monssons Cathalogue är ej ensamt öfver hennes samling utan öfver alla de örter som finnas i Engelska Trägårdar. Hon eller H[err] Lee kan skaffa de mästa och torde hända alla af dem, som H[err] Archiatern begärt. Jag skall tillskrifva henne derom.

Solander skref om Jag rätt mins redan 1763 en liten afhandling om Gardenia såsom ett bref till Philip Carteret Webb Esqu[ie]r hvilket blifvit infört i Engelska Wettenskaps Academiens handlingar Om Han skrifvit något annat är mig obekant.

Svafvel Chrystallerne måste H[err] Archiatern få se om han går till Tidström.

Professor Bergius har giort ett artigt Rön hvarigenom han fördrifver en nog allmän fördom. I många trägårdsböcker och af många annars förnuftiga och hederliga män påstås att man kan göra Kohlfrö af ruttna Kohlbrader[a][a] : Ms1 [presumably misspelling for
"Kohlblader"
]
. Bergius har giort försöket. på de ruttna bladen finnas små Piller aldeles lika Kohlfrö både utanpå och inuti då man skär sönder dem. Men att de af Stöpning i vatten ej gro utan blifva mjuka och sega och af deras smak finner man tydeligen att de äro små svampar, kanske Lycoperdon.

Nu ber Jag ödmjukast, att H[err] Archiatern täckes gunstigast skicka mig några frön af Alströmera så väl som 2 eller 3 rötter i en Ask med Påsten. Jag ville gärna hafva den örten i mitt Cammarfönster, för att så mycket oftare påminna mig den myckna heder H[err] Arch[iate]rn gort mig i dess nämnande.

Från Falk i Petersburg har Jag haft bref hvaruti han gratulerar mig till min hemkomst. Han vet ej om det är Guds wrede el[le]r barmhärtighets som utsett honom att längre dväljas i Ryssland, men han vet visst att det skett både emot hans förmodan och åstundan. Hans trägård kallar han Ödemark där utom ogräs ej finnes annat än Cochlearia, Malört och Krusmynta, och begär derför frön af mig och att Jag skall recommendera honom till samma gunst hos H[err] Archiatern. Än är tid allenast det sker snart ty sommaren begynner sent i Petersburg. Han begär ock några frön af Alstroemera, och Jag tycker att han borde hafva den ört han disputerat om då den kan fås. Jag recommenderar alt till H[err] Archiaterns gunstiga åtgärd, ty Jag har inga frön hvarken af ett eller annat slag. Han kan tjena tillbaka med siberiska.

Jag har den äran förbl[ifv]a
Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

[b][b] : MS1 [added on fol. 115r, before
the signature
]
Medföljande skida är från OstIndien där olja göres af fröen. Den liknar mycket Glycine subterranea eller månne det kan vara en Arachis? Hos Prof[essor] Bergius har Jag sett frön med en talgskorpa utanpå hvaraf Talg göres i OstIndien. Ett var hos honom upkommit med foliis pinnatis. Fröen äro stora som ärter och talgskorpan nog tjock. hvad är det?

Wänd om bladet.

P. S. Nu på stunden fick Jag bref af Solander af d[en] 5 April från London hvaruti han säger att han på min berättelse om H[err] Arch[iate]rns bref till Lee med det inneslutne till Lady Monson och Sem[ina] Alströmerae sökt samma bref På Posten och alla andra möjeliga ställen men ej funnit det. Således måste det vara förkommit eller misslagt af H[err] Archiatern, till hvilken senare tanka Solander tager sig anledning deraf att H[err] Arch[iater]rn i sitt bref till Ellis sagt att H[err] Arch[iate]rn skrifvit ett bref till Kuhn inneslutit i åfvannämnde H[err] Archiaterns bref till Lee, men Kuhn fick sitt bref directe adresserat till honom sielf. Nu täckes H[err] Arch[iate]rn påminna sig huru brefvet till Lee blifvit bortsänt men bäst vore om H[err] Arch[iater]n med första täckes skrifva ett nytt bref till Lady Monson om hennes Ört och ett annat till Lee med några Semina Alstroemerae. Solander berättar annars att Fru Monson har genom den Hedern H[err] Arch[iate]rn gort henne med örtens nämnandet smakat den behageligaste Botaniska lycksalighet. Hon önskade endast att kunna få ett torkat Exemplar eller om möjeligit voro, frön. Om H[err] Archiatern vill skicka sina nya brefver till fru Monson och H[err] Lee till mig så skall Jag afsända dem.

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
wants to know if there were any new species among the shells he had sent to Linnaeus.

Monson’ s Catalogue [Alströmer refers to a list of the collections of Anne Monson’sMonson, Anne (1727-1776).
British. Amateur botanist, wife of
Colonel George Monson, and disciple of
James Lee. Travelled to Calcutta, where
she died. On the way to India she stayed
in the Cape of Good Hope, where she met
with Carl Peter Thunberg.
] contains not only her own collection, but also all herbs represented in English Gardens. She or James LeeLee, James (1715-1795).
British. Market gardener, Hammersmith
(London). Correspondent of Linnaeus.
can get Linnaeus anything he wants. Alströmer will write to her about that.

Alströmer believes that Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
, already in 1763, wrote a small thesis on Gardenia, that he sent to Philip Carteret WebbWebb, Philip Carteret
(1702-1770). British. Barrister and
antiquarian.
, and was published in the transactions of the Royal Society, LondonRoyal Society, London,
British. The Royal Society was founded
in Oxford in 1645 and sanctioned as a
royal society in 1662.
[Alströmer refers to Solander’s,”An account of the Gardenia”Solander, Daniel ”An Account of
the Gardenia:In a Letter to Philip
Carteret Webb, Esq; F. R. S. from Daniel
C. Solander, M. D.",
Philosophical Transactions, 52
(1761-1762), 654-661.
]. It is unknown to Alströmer if Solander has written about something else,

Alströmer suggests that Linnaeus should visit Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
to see the sulphur crystals.

Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
has made an interesting observation. He has found out that it is not possible to produce fertile cabbage seeds out of rotten cabbage leaves. The small seedlike pills seen on the rotten leaves are probably tiny fungi, possibly Lycoperdon.

Alströmer want Linnaeus to send him a few seeds and 2 or 3 roots of Alstroemeria. He wants the herb in his window to remind him about the honour Linnaeus has shown him by the naming of the plant.

Alströmer has received a letter from Johan Peter FalkFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
in Petersburg, where he congratulates Alströmer to his arriving home. Falck does not know if it is God's wrath or mercy that makes him stay in Russia. He is, however, certain that it is against his own will. He calls his garden a wasteland and wants Alströmer to send him some seeds, and Alströmer wants Linnaeus to do the same. Alströmer thinks that he should at least have some seeds of Alstroemeria. as it was the subject of his dissertation. Falck could eventually pay back with some Siberian seeds.

P.S. 1. Alströmer says that he is enclosing a seed capsule from the East Indies, where it is pressed for production of oil. It is very like Glycine subterrania or perhaps Arachis? At Bergius he has seen seeds with tallow crust. He wants to know what it is.

P. S. 2. He has just received a letter from Solander in London, dated the 5th of April [1765] about some complications with the seeds sent by Linnaeus to Lady Monson in the letter to Lee. Solander has asked for the same letter at the post-office and all other possible places, but has not found it. It seems as if the letter is lost, or Linnaeus has mislaid it. Alströmer suggests new letters to Lady Monson and Lee, and if so,he [Alströmer] can forward them. Alströmer further adds that Solander says that Lady Monson, through the honour bestowed on her by Linnaeus naming an herb after her, has "tasted the most supreme Botanical bliss". She wishes a dried specimen or seeds of this particular herb.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 114-115). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 78-80   p.78  p.79  p.80.

upTEXTUAL NOTES

a.
Ms1 [presumably misspelling for "Kohlblader"]
b.
MS1 [added on fol. 115r, before the signature]