Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3577 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 15 April 1765 n.s.
Dated 15 April 1765. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm d[en] 15 April 1765.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare.

Snäckorne kunde Jag väl våga i M[agiste]r Tidströms händer ty de voro ej månge och lågo i en förseglad ask. I den samma är ock en Cederkotte från Chelsea Trägård till H[err] Archiaterns tjenst att utså.

Om H[err] Arch[iate]rn går till Tidström så få Swafvel Chrystallerne där beses. Det kan ej nekas ty till ändan fick han endast låna stuffen.

Svenska General Consuln Holm från Monpellier som nu är här och är min gamle bekante och goda wän, Will ändtel[ige]n hafva något af den här för bröstet brukeliga Måssan för sina wänner i frankrike, jemte beskrifning om dess bruk. Han säger det wara Renmåssa men Jag säger det är Islands måssa; kanske begge brukas. Om så är will han hafva af begge. Nu beder Jag H[err] Archiatern vara så gunstig och säga mig huru Jag kan tjena min vän härmed. H[err] Archiatern skall hafva därföre både hedern och tacken och Jag deremot altid wara

Wälborne H[err] Archiaterns och; Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Kongl. Majts
Trotjenare Archiater och Riddare
af Kongl[iga]
Nordstjerne Orden
Wälborne Herr Carl von Linné
i Upsala

upSUMMARY

Together with the shells Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
has sent Linnaeus a Cedar cone from the Chelsea Physic Garden.

Alströmer suggests that Linnaeus should visit Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
to see the sulphur crystals.

Christian HolmHolm, Christian Swedish.
Consul, Sêté.
, the Swedish Consul General in Montpellier, is visiting Alströmer and would like to have some of the moss that is most wholesome for the chest. He insists that the correct moss is Reindeer lichen, whereas Alströmer says it is Iceland lichen. He wants to supply Holm with both and asks Linnaeus about how to proceed.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 111-112). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 77-78   p.77  p.78.