Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3578 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 11 April 1765 n.s.
Dated 11 April 1765. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare af
Kongl. Nordstjerne Orden

Doctor Fagraeus har ibland mina snäckor utletat dem som han ej funnit väl determinerade i Systemet och upskickat. I går skickade Jag dem med M[agiste]r Tidström till H[err] Arch[iate]rn på god tro och beder att H[err] Arch[iate]rn är så god och går dem igenom med namns påsättjande. Då Jag sedan fått genomgå mina snäckor i Alingsås och deribland finnes någon douplet af de nu uppskickade så skall Jag gerna meddela den. Emedlertid beder Jag att de nu skickade få ligga för sig sielf såsom mig tillhörige till dess Jag kan få komma till Upsala.

Till M[agiste]r Tidström har Jag äfven länmat till låns en stuff med Svafvel Chrystaller, hvilken han likväl skall skickade mig tillbaka, ty det är den enda Jag har och för vacker att slå sönder. Om H[err] Arch[iate]rn vill taga sig den mödan att gå till Tidström så kan H[err] Arch[iate]rn där få se denna stuff.

Med Tidström skickade Jag ock till H[err] Arch[iate]rns bruk den omtalte förtekn[ing] skrifven af Lady Monsson. Alla örter och Trän märkte med p finnas till köps hos Nurserymen.

Tidström berättade mig att Wallerius funnit ut sättet att smälta Platina med Hepar Calcis och Arsenicum fixatum. Derför gaf Jag honom något att dermed göra vidare försök.

Jemte min vördnads anmälan till Frun och hälsning till Unga Professorn har Jag den äran med vördnad framhärda

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer.

Stockholm d[en] 11 April
1765.

Kongl. Majts
Trotjenare och Archiater
samt Riddare af Kongl[iga] Nordstierne Orden Wälborne
Herr Carl von Linné
i Upsala

upSUMMARY

Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
has gone through Clas Alströmer’sAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
shells and he has sent the undetermined ones to Linnaeus for classification.

Alströmer has lent Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
a sample of sulphur crystals. It is the only one he had and too beautiful to destroy.

He has also sent Linnaeus Anne Monson’sMonson, Anne (1727-1776).
British. Amateur botanist, wife of
Colonel George Monson, and disciple of
James Lee. Travelled to Calcutta, where
she died. On the way to India she stayed
in the Cape of Good Hope, where she met
with Carl Peter Thunberg.
list. All herbs and trees marked with a “p” can be bought from Nurserymen [probably James LeeLee, James (1715-1795).
British. Market gardener, Hammersmith
(London). Correspondent of Linnaeus.
].

Tidström has told Alströmer that Johan Gottschalk Wallerius Wallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
has devised a technique to melt Platina with Hepar calcis and Arsenicum fixatum [Alströmer refers to the ”Försök med platina del pinto” Wallerius, Johan Gottschalk
”Försök med platina del
pinto”, KVAH (1765).
]. Alströmer therefore gave him some for further experiments.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 109-110). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 76-77   p.76  p.77.