Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3579 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 9 April 1765 n.s.
Dated 1765 d. 9. Aprill. Sent from ? () to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop.

Nu änteligen hafwa wij kommit så långt att wij få tänka på fröen; hwarföre jag uti innelychte blandat i hop af alla möglige frön, som hos Eder kunna wäxa, och lagt dem till hopa, ty Professor Kalm kiänner dem wähl när de begynna wäxa; så att han här har flere än jag någon gång fått tillika af mine correspondenter. Nu är ock senaste tiden att M[in] K[iäre] Br[oder] låter afhämta Påfoglarna, som mig warit till ansenlig gravation, och kan jag dem ej längre behålla. De hafwa redan ätit upp en tunna säd för mig utom hwetebröd och jag har måst hålla dem i aparte kammar hela wintren med någon warma. När min Br[or] får dem, så lätt dem ej föras på landet, ty räfwarna äro rasande äfter dem; de böra aldeles intet stå instängda, utan få gå ute i någon trägård om de skola trifwas. Achta desse wähl, ty de hafwa haft många friare; jag tror mig ej till att recrutera om desse gå miste, ty sedan jag om sommaren begynt blifwa landtman, har jag ej kunnat wederbörligen skiöta dem i staden, ty de äro aves urbanae.

jag förblifwer
Min Heders Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1765
d[en] 9 April.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to tell him that he encloses a variety of seeds and that Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
will recognise them when they start to grow. He will then have more than Linnaeus himself ever got from his correspondents. Linnaeus writes that now is the time for Mennander to collect the peacocks and tells Mennander how to keep and handle them. Not without irritation, he lets Mennander know that the birds have caused him a lot of trouble and also tells him that other people have shown interest in these birds. There is no chance that Linnaeus will get more if these are lost, because in he summer he is at the countryside [the Hammarby estate], and therefore cannot take care of them in town, as these peacocks are aves urbanae.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 299-300). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 331 .