Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3597 • Johan Andreas Murray to Carl Linnaeus, 1 May 1765 n.s.
Dated d. 1 Maji 1765.. Sent from Göttingen (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater
Högtförnäma Gynnare

I hopp at ännu ständigt äga et litet rumm i Herr Archiaterns gunst, tager jag mig frihet at härmedelst betyga min vördnad, hvilken, stödd på så mycken åtnjuten benägenhet och välvilja, ej annat kan än vara ytterst lifvelig. Jag påminner mig som oftast med utmärkt glädje och erkänsla de nöjsamma och nyttiga stunder, som Herr Archiaterns föreläsningar och excursioner mig förskaffat. Och sker detta så mycket oftare, som försynen satt mig i omständigheter, som pålägga mig at visa frukten af Herr Archiaterns grundeliga undervisning.

Det är nu tredje sommaren, som jag läsit Botaniquen efter Herr Archiaterns Philsophia botanica och System. Vid excursionerne plägar jag tillika fästa mina följeslagares upmärksamhet på Insectekunskapen. Denna senare finner här nästan flera älskare än Botaniquen sielf, ej så mycket bland Medici, som andra studerande. En general utsprider sig smaken för Naturalhistorien här alt mer och mer. Dock har jag hitintils ej befattat mig med andra Naturalhistoriens delar, som Academien ej äger särskildt Cabinett, och Phil[osophiae] Professor Büttner sysslosätter sig dermed. Botaniska trägården förestås egenteligen af Botan[ices] Professorn Büttner. Den lärer denna Sommar få en ansenlig tilökning, som denna vår blifvit utsådde inemot 300 nya växter, som en resande sammlat i Wiener, Amsterdamer, Leydner och Pariser- trägårdarne. Professor Büttner och jag önskade högeligen Herr Archiaterns benägna biträde til trägårdens förkofring, och låfva vi deremot heligt, upvakta med alt det, som torde saknas i Upsala, och här vara tilfångs. Den röda Zinnia och Nolana prostrata hafva här likaledes blommat tvänne sommrar å rad.

Välborne Herr Archiatern gaf mig vid mina afresa låf, at berätta, hvad som torde hafva utseende af nyhet i Naturalhistorien. Fördenskull bilägger jag en curieux Observation om Chaetodon rostratus, som D[octo]r Schlosser i Amsterdam lämnat del af åt en af hans Correspondenter härute; och en beskrifning jämte afritning på en ny species af Taenia, hvilken en D[octo]r Pallas nyligen insändt til Vet[enskaps] Academien i London, och hvaraf jag gort utdrag efter hans egit M[anu]scr[i]pt. Förledne Sommar fann jag en Cassida med svarta fläckar på Inula Helenium, som jag saknar i Systemet. Min beskrifning är denna: ”Pectus, abdomen et caput, nigra, antennis, filiformi-clanatis, pedibusque, pariter nigris. Clypeus sanguineus, glaber, immaculatus. Elytra sanguinea, obsolete striata, punctis nigris sparsis notata, in quorum singulo 3-5 puncta ad suturam longitudinalem, unum maximum ad basin, cetera in disco, conspiciuntur. Magnitudine et figura refert Cassidam viridem, nisi quod species Göttingensis paullo angustior sit”.

Härjämte vågar jag underkasta Herr Archiaterns gunstiga omdöme en liten skrift, i hvilken Herr Archiatern på flera vis äger del. Vore den blott så lyckelig, at ei mishaga en Herre, hvars bifall endast hvar och en söker, som dristar sig i et dylikt fält.

Emot förmodan har jag råkat i vidlyftighet, hvilket herr Archiatern med vanlig tilgift täcktes anse. Skulle jag vara så lyckelig at hedras med Herr Archiaterns Svar eller något paquet: så beder jag blott skicka det till min Far i Stockholm, eller gifva det åt min Bror, hvilken jag önskar vinna Herr Archiaterns välbehag och ynnest. I denna förbehåller jag mig likaledes, näst min hörsamma hälsning til H[err] Professor v[on] Linné, at få vara innesluten, som

Välborne Herr Archiaterns
ödmiukaste tienare
Johan Andreas Murray.

Göttingen d[ie] 1. Maji 1765.

upSUMMARY

Johan Andreas MurrayMurray, Johan Andreas
(1740-1791). Swedish. Professor of
medicine and botany, Göttingen. Son
of Andreas Murray and brother of Adolph
Murray and Gustaf Murray. Half-brother
of Johann Philipp Murray. Correspondent
of Linnaeus.
writes to Linnaeus to tell him that he is grateful for having been one of Linnaeus’s students and that he finds the experience from Linnaeus’s lectures and excursions very useful.

Murray writes that this is the third summer he has followed Linnaeus’s Philosophia botanicaLinnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
and system [Murray refers presumably to the Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
]. He also writes that during excursions he is using the system of Jussieu as well. Murray writes that Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
is much admired in Göttingen, but not so much among the medical students. Natural history is becoming more and more popular. He also writes that so far he has not been dealing with parts of natural history other than botany as the University of Göttingen does not have a cabinet and that David Sigismund August BüttnerBüttner, David Sigismund August
(1724-1768). Hungarian. Professor
of medicine and botany in 1756, Berlin,
in 1760 professor of botany and zoology,
Göttingen.
is engaged in this matter. Büttner is also head of the botanical garden that will be enlarged this summer with 3000 new plants collected from the Vienna, Amsterdam, Leiden and Paris gardens by a traveller.

Murray writes that he and Büttner would very much appreciate it if Linnaeus would send them plants for the Göttingen garden and Murray promises that they will in their turn send Linnaeus the plants from Göttingen that are missing in Uppsala. Murray writes that the red Linnia and Nolana priostrata have been flowering for two summers in succession.

Murray writes that he encloses a curious observation about Chaetodon rostratus by Johan Albert SchlosserSchlosser, Johann Albert
(?-1769). Dutch. Doctor of medicine,
naturalist, collector of natural history
objects. After his death a number of the
specimens in his collections were
described by Pieter Boddaert.
Correspondent of Linnaeus.
[fol. 7 in French] in Amsterdam, and a description and a drawing of a new species of Taenia [fol. 8-9] that Peter Simon PallasPallas, Peter Simon
(1741-1811). German. Naturalist and
explorer. Pallas studied at the
universities of Göttingen and
Leiden. In 1768 he was called to Russia
to take part in an expedition to
Siberia, the aim of which was to study
the passage of Venus. Pallas remained in
Russia for the greater part of his life.
Correspondent of Linnaeus.
has recently sent to the Academy of Sciences in London [Royal Society, LondonRoyal Society, London,
British. The Royal Society was founded
in Oxford in 1645 and sanctioned as a
royal society in 1662.
]. Murray writes that he has written a summary [in Swedish] of this from Pallas’s own manuscript. – Murray writes that last summer he found a Cassida with black spots on an Inula Helenium that is missing from the system and writes a detailed description in Latin. He asks Linnaeus to kindly send his comments.

Enclosed with this letter Murray sends a small work, written by Murray, where he is much in debt of Linnaeus. Murray hopes that this work will not displease Linnaeus [Murray refers presumably to his Commentatio de ArbutoMurray, Johan Andreas
Commentatio de Arbuto uva ursi
exhibens descriptionem eius botanicam
analysin chemicam eiusque in medicina et
oeconomia varium usum

(Göttingen, 1765).
, a printed version of his inaugural speech when he acceeded as a professor in 1764].

Murray ends the letter by hoping that Linnaeus will answer his letter, and asks Linnaeus to send any letter or parcel to Murray’s father [Andreas MurrayMurray, Andreas (1695-1771).
Swedish. Dean of the German
congregation, Stockholm. Father of
Adolph Murray, Gustaf Murray, Johan
Andreas Murray and Johann Philipp
Murray.
] in Stockholm or to his brother [presumably Adolf MurrayMurray, Adolph (1751-1803).
Swedish. Professor of anatomy and
surgery, Uppsala. Son of Andreas Murray
and brother of Johan Andreas Murray and
Gustaf Murray. Half-brother of Johann
Philipp Murray. Correspondent of
Linnaeus.
]. Murray sends his best regards to Linnaeus and his son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
].

Enclosed with the letter is also a fragment of a plant.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XI, 5-10). [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]