Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3603 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 21 June 1765 n.s.
Dated 1765 d. 21 Juni.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen Herre, Gynnare
och Riddare.

Uti senaste täcktes min Gynnare i förtroende fråga mig om D[octo]r Bergii rön.

Hwad indianiska Krassen angår, wågar jag ej uptaga den i mitt systeme, ty säkerligen är Prof[essor] Bergius bedragen af Ehrenreich, och är det antingen en planta hybrida äller en varietet.

Hwad det senare rönet angår, så har jag noga examinerat, och är nu öfwertygad, att det är owedersägeligt ett species af Carex och ej något nytt genus. jag hade tillförene ej nog goda specimina, at partes fructificationis kunne extriceras, men af de nyare jag fått från america, är saken palpabel; doch är detta species där med endast distinguerat ifrån de andre att calyces feminei äro uniflori och ej multiflori, som i de andre species, men det giör ej mer difference än Plantago mononanthos ifrån de andre Plantagines. för öfrigt är Pistillum icke simplex, som H[err] Pr[ofessor] Bergius statuerar, utan aldeles trifidus, liksom i de andre Caricibus; och flores masculi så lika med de andre Carices, som 2 styfrar.

Men lätt rönet passera för hans egen räkning. Om jag skulle säga emot skulle H[err] Profess[or] Bergius tro att jag antingen afwundades det Gud wet jag ej giör; äller willia tadla andras och misunna honom, liksom jag allena skulle wisa mig grön. H[err] Secreteren har altid hållit enighet ibland collegas, och det har befästat academien och Ledamöternes hog att pro rata parte contribuera pro viribus. När min Herre frågar mig som Riddare till Riddare, bör jag sub fide equestri swara och hoppas M[in] H[erre] sub eadem fide håller detta inter nos. Dett skulle och bryta honom att han miste lusten att contribuera något till academien. Det är mycket sådant, som passerat, passerar och förbliver framdeles.

jag tackar ödmiukast för beswäret af mitt paquete.

War gunstig och lätt ej D[octo]r Bergius få wetta hwad jag skrifwer, att jag ej råkar ut som senast. jag skrifwer till H[erre] Riddaren ej som Secreter af wettenskaps societeten, utan som wän. hwarföre skall jag stöta någon och draga andra att wredgas på mig

jag förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke tienar[e]
Carl v[on] Linné.

Upsala 1765
d[en] 21 junii

Riddaren
Edel och Höglärde
H[err] Petter Wargentin
K[ongliga] Wettensk[aps] Acad[ademiens] Secret[er]
Stockholm

upSUMMARY

In his last letter [this letter has not come down to us] the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] has in confidence asked Linnaeus to answer a question about observations from Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus says that he does not dare to include the Indian cress in his system [Linnaeus refers to the observation by Bergius described in, “Tropaeolum quinquelobum, en främmande växt”Bergius, Petter Jonas
“Tropaeolum quinquelobum, en
främmande växt”, KVAH
26 (1765), 32-36.
] since he believes that Bergius has been misled by Johann Eberhard Ludwig EhrenreichEhrenreich, Johann Eberhard Ludwig
(1723-1803). German. Dentist at
the royal household, agriculturist,
chemist and horticulturalist. Director
of a salpetre manufactory house at
Kungsholmen in Stockholm. Founded and
directed the Marieberg porcelain
factory. Left Sweden in 1767 for a
faience factory in Stralsund.
and that it probably is a hybrid or a variety.

A second observation has been examined [Linnaeus refers to the observation by Bergius described in, “Scleria, et nytt örte-genus ifrån America”Bergius, Petter Jonas
"Scleria, et nytt örte-genus
ifrån America", KVAH
26 (1765).
] and Linnaeus is convinced that it is a species of Carex and not a new genus. Linnaeus has previously not had specimens good enough for extraction of partes fructificationis, but new ones received from America allows that; this species does however not differ from others than that calyces feminei are uniflori and not multiflori, like in the other species, but that does not make more difference than Plantago monanthos differs from other Plantagines. In addition is the pistil not simplex, as Bergius states, but tripartite, like in other Caricibus; and flores masculi resemble other Carices as two coins.

Linnaeus suggests that the observation shall be published on the author’s own responsibility. If Linnaeus argued against publication, Bergius would think that it was because of envy or wish to criticize works of others. Linnaeus commends the secretary for having always endeavoured to keep the membership united and to upkeep the readiness of members to contribute to the academy. Bergius might loose interest in contributing if his observation was refused.

Linnaeus thanks for the trouble the secretary had with his parcel.

Linnaeus asks the secretary not to disclose the content of the letter to Bergius, so that he will criticize Linnaeus again [see Linnaeus to the Royal Swedish Academy of Sciences, end October or early November 1764Letter L3456] and says that he has written to the secretary as a friend.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 368-370   p.368  p.369  p.370.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 278-280   p.278  p.279  p.280.